หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การปลูกต้นไม้ไม่ใช้ดินทำอย่างไร
วิศวกรรม 28/1/52 โพสต์โดย Pitsanu
คำตอบ
1 จาก 10
ต้องหาพรรณไม้ที่ไม่ได้งอกตามพื้นดินดู มีหลายชนิด
แต่ถ้าถามว่าการปลูกต้นไม่ใช้ดิน ต้นไม้บางชนิดอาจ
จะอยู่ไม่ได้ .........................
28/1/52 โพสต์โดย panama
2 จาก 10
การปลูกต้นไม้ไม่ใช้ดิน ไปดูตามlinkเลยจ้า
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน คือการปลูกพืชลงในวัสดุปลูกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดข้อจำกัดและปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับดินหรือพื้นที่การปลูก โดยการสร้างและควบคุมสภาวะต่างๆให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตชองพืชที่ปลูก
ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชไม่ใช้ดินอย่างจริงจังเกิดขึ้นมานานแล้วในต่างประเทศ ซึ่งแบ่งเป็นรูปแบบใหญ่ๆคือ


1.Soiless Culture หรือ Substrate Culture คือการปลูกพืชลงในวัสดุปลูกอื่นที่ไม่ใช่ดิน มี 3 แบบคือ


-          วัสดุอินทรีย์สาร เช่น ชานอ้อย ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าว แกลบ ขี้เถ้า เป็นต้น


-          วัสดุอนินทรีย์สาร เช่น ทราย หิน กรวด เม็ดดินเผา เพอไลท์(Perlite)เป็นต้น


-          วัสดุสังเคราะห์ เช่น เม็ดโฟม  แผ่นฟองน้ำ เส้นใยพลาสติก เป็นต้น


2.Hydroponics คือการปลูกพืชโดยให้รากพืชแช่อยู่ในน้ำสารละลายธาตุอาหารโดยตรง มีหลายรูปแบบเช่น


-          Nutrient Film Technique (NFT) คือการปลูกพืชโดยให้รากพืชแช่อยู่ในรางน้ำสารละลายธาตุอาหารที่ไหลผ่านเป็นฟิล์มบางๆประมาณ 2-3 มิลลิเมตรอย่างช้าและต่อเนื่อง


-          Deep Flow Technique (DFT) คือการปลูกพืชโดยให้รากพืชแช่อยู่ในกระบะน้ำสารละลายธาตุอาหารที่มีระดับความลึกประมาณ 2-15 ซ.ม.


-          Dynamic Root Floating Technique (DRFT) คือการปลูกพืชที่มีรูปแบบผสมผสานระว่าง NFT และ DFT โดยให้รากพืชแช่อยู่ในรางน้ำสารละลายธาตุอาหารที่ไหลผ่านโดยมีระดับความสูงของน้ำในรางมากกว่าแบบ NFT อย่างช้าและต่อเนื่อง


3.Aeroponics คือการปลูกพืชโดยการฉีดพ่นน้ำสารละลายธาตอาหารให้กับรากพืชที่ลอยอยู่ในอากาศ
28/1/52 โพสต์โดย laohanan
3 จาก 10
ปลูกโดยการเพาะในกะบะเเล้วใช้ผ้าคลุมติดสปริงเกอร์ลดน้ำทุกวัน....
28/1/52 โพสต์โดย okaka 18
4 จาก 10
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ครับ
28/1/52 โพสต์โดย อ่อนซ้อม
5 จาก 10
Thank
28/1/52 โพสต์โดย มาดามมก
6 จาก 10
เป็นการปลูกพืชโดยใช้น้ำซึ่งมีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ โดยมีวิธีการต่างๆ ที่ทำให้ออกซิเจนละลายลงในสารละลายอาหารพืชเพื่อให้รากพืชหายใจ นอกจากนี้ยังต้องมีวิธีการป้องกันศัตรูพืชและโรคพืช ทั้งด้านชีวภาพและกายภาพและมีการปรับสภาพแวดล้อมเหมาะสมด้วย

ข้อดีของระบบไฮโดรโพนิกส์
1. ควบคุมการใช้ธาตุอาหารของพืชได้ง่ายกว่าการปลูกในดิน ซึ่งมักจะพบ
   1.1 ปัญหาความไม่สม่ำเสมอของธาตุอาหารในดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดที่แตกต่างกัน
   1.2 ควบคุม pH ( ความเป็นกรด- ด่างของดิน) ได้ง่าย ซึ่ง pH นี้เองมีส่วนในการควบคุมรูปของธาตุอาหารพืชทั้งในดินและในสารละลายให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที อีกทั้งวิธีการไฮโดรโปนิกส์จะช่วยให้ธาตุอาหารพืชไม่สูญหายไปไหน ทั้งในการถูกชะล้างไปจากดินและการจับตัวกับธาตุบางชนิดในดินตกตะกอนไป หรือเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้
   1.3 ควบคุมปริมาณและรูปของจุลธาตุ (Trace elements) ที่พืชต้องการจำนวน 7 ธาตุได้แก่ เหล็ก(Fe) ทองแดง(Cu)  สังกะสี(Zn) โบรอน(B) โมลิบดีนัม (Mo) แมงกานีส (Mn) และคลอรีน(Cl) ให้อยู่ในรูปที่รากพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และไม่ให้มีปริมาณมากเกินไป จนเกิดเป็นพิษต่อพืช
   1.4 นอกจากนี้ยังควบคุมผลตกค้างของการมีธาตุอาหารสะสม(Residual effect) ในพืช ในดิน และในสภาพแวดล้อมจนเกิดเป็นพิษในระบบนิเวศ
2. ลดค่าแรงงาน เนื่องจากในการปลูกระบบไฮโดรโปพกส์ ไม่ต้องมีการเตรียมแปลงปลูกขนาดใหญ่ จึงไม่ต้องจ่ายค่าเตรียมดิน ค่ากำจัดวัชพืช งานดินต่างๆ ทั้งการใส่ปุ๋ยและการยกร่อง เป็นต้น
3. ความสม่ำเสมอของการให้น้ำ ระบบไฮโดรโปนิกส์เป็นระบบที่ควบคุมการให้น้ำตามความต้องการของพืช ดั้งนั้นความสม่ำเสมอของการให้น้ำจึงเป็นหัวใจของระบบ
4. ระบบไฮโดรโพนิกส์จะประหยัดน้ำกว่าการให้น้ำกับพืชที่ปลูกทางดินไม่น้อยกว่า 10 เท่า ซึ่งจะมีผลทำให้การปลูกพืชในฤดูแล้งหรือนอกฤดูปกติในดิน สามารถทำได้โดยมีผลตอบแทนสูงกว่า
5. ควบคุมโรคในดินได้ง่ายกว่าการปลูกพืชในดิน
6.ได้ผลผลิตที่มีความสม่ำเสมอและคุณภาพดีกว่าการปลูกในดินปกติ
7. สามารถปลูกได้ในสภาพที่ดินมีความไม่เหมาะสม เช่น ดินเป็นกรดหรือเป็นด่าง ดินเค็ม และมีสภาพการขาดแคลนน้ำ
8. พืชเจริญเติบโตได้เร็วและให้ผลผลิตเร็วกว่าการปลูกในดินอย่างน้อย 1- 2 สัปดาห์
9. ประหยัดค่าขนส่งเพราะสามารถเลือกผลิตใกล้แหล่งชุมชนหรือแหล่งรับซื้อ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ทำให้มีศักยภาพในเชิงการค้าสูง
ข้อเสียของระบบไฮโดรโพนิกส์
1. มีต้นทุนการผลิตเริ่มต้นค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ มากมายและมีราคาแพง แต่มีศักยภาพในการคืนทุนเร็ว
2. ผู้ปลูกต้องมีความชำนาญและมีประสบการณ์มากพอในการควบคุมดูแล
3. ต้องการการควบคุมดูแลอย่างสม่ำเสมอ
4. ถ้าหากไม่มีความรู้ความสามารถในการจัดการที่ดีพออาจทำให้มีปริมาณธาตุอาหารในพืชสูง
5. วัสดุปลูกบางชนิดเน่าเปื่อยหรือสลายตัวยาก อาจเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมหากไม่มีการจัดการที่ดีพอ
ประโยชน์ของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
1. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกับสภาพที่เป็นอยู่ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ใช้ปลูกพืชทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ได้ในทุกสถานที่ ไม่มีขอบเขตจำกัดไม่ว่าจะเป็นการปลูกจำนวนน้อยเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือการผลิตเชิงธุรกิจ เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับผู้ปลูกที่มีพื้นที่น้อย เช่น ผู้ที่อาศัยในแฟลตหรืออพาร์ตเมนต์  จึงสามารถปลูกได้ในเมืองที่มีประชากรหนาแน่น เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน เนเธอร์แลนด์
2. การปลูกพืชไม่ใช้ดินกับการนันทนาการภายในครอบครัว การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินชุดเล็กสามารถสร้างนันทนาการหรือปลูกเพื่อบริโภคภายในครอบครัว ให้ความเพลิดเพลินเจริญใจและได้เรียนรู้หลักการปลูกพืชเบื้องต้นพร้อมกัน
3. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกับการศึกษา สำหรับการศึกษา ทดลองของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
4. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกับสุขอนามัยและการบริโภคผักโภชนาการสูง ข้อดีที่เป็นจุดแข็งของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินคือ ไม่เปื้อนดินและปลอดภัยจากสารพิษ ผลผลิตที่ได้มีความสะอาดกว่าการปลูกในดิน มีความสวยงามน่ารับประทานและมีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง โดยเฉพาะผักสดจะมีความนุ่มและกรอบกว่าผักที่ปลูกบนดินตามธรรมชาติ
5. การปลูกพืชไม่ใช้ดินกับการผลิตเชิงธุรกิจ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสามารถใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความยากง่ายกับการปลูกพืชหลายชนิด ตั่งแต่ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชไม้เลื้อยจนถึงพืชยืนต้น สำหรับการผลิตเชิงธุรกิจ ในภาพรวมส่วนมากนิยมปลูกพืชจำพวกผักและไม้ผลที่เป็นพืชที่เก็บเกี่ยวช่วงอายุสั้น
6. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกับการเพิ่มศักยภาพในการจักการผลิต การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน สามารถผลิตพืชได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสามารถเพิ่มรอบการผลิตได้มาก อายุสั้น และคุณภาพสูง กว่าการปลูกพืชบนดินเนื่องจากมีการจัดการที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆให้เหมาะสมต่อพืชได้
7. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกับศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากเทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดินสามารถควบคุมอุณหภูมิของสารอาหารและมีการจัดการผลิตพืชผักเมืองหนาว จึงสามารถผลิตผักรับรองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานได้บริโภคผักที่ตนเองคุ้นเคย
8. การปลูกพืชไม่ใช้ดินกับการลดการนำเข้าผักแลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
9. การปลูกพืชไม่ใช้ดินกับงานภูมิทัศน์ สามารถผลิตพืชสวนประดับใช้ในงานภูมิทัศน์เพื่อดูแลพืชสวนประดับอาคารในเชิงธุรกิจ
10. การปลูกพืชไม่ใช้ดินกับโครงการอวกาศ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินไม่เพียงก่อประโยชน์กับชีวิตและความเป็นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่จะยังก่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตอย่างมาก
11. การปลูกพืชไม่ใช้ดินกับความหลากหลายของอาชีพ สามารถสร้างความหลากหลายในการประกอบอาชีพข้องผู้ด้อยโอกาสทางร่างกาย เช่น ทหารผ่านศึกที่ไดรับความพิการจากการสู้รบหรือผู้พิการโดยกำเนิดด้วย
28/1/52 โพสต์โดย maddog
7 จาก 10
รายละเอียดตามลิงค์ครับ
28/1/52 โพสต์โดย ิblackcat
8 จาก 10
Watermelon Queen - Nữ Hoàng

Crimson sweet type produce 5-7 kg. oblong fruit,  sugar content 12-13 brix, good shipper,  first harvest 55-60 days after sowing.

Sweet Crimson đạt trọng lượng trái từ 5-7 kg, trái dạng tròn cao, độ đường cao từ 12-13 ,  vận chuyển xa tốt, thời gian thu hoạch từ 55-60 ngày sau khi gieo.ผลทรงกรมรี  เนื้อสีแดงสด น้ำหน้กผล 5-7 กก. ความหวาน 12-13 บริกซ์ สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้ทนนาน ทนทานต่อการขนส่ง ต้านทานต่อโรคได้ดี อายุการเก็บเกี่ยว 55-60 วัน หลังหยอดเมล็ดContact:

www.chiangmaimarigoldseeds.com
27/7/52 โพสต์โดย biomassfuelpower
9 จาก 10
จำหน่ายต้นกล้า "ตะกูยักษ์" สายพันธุ์ก้านแดง จำนวนมากเปิดราคาขายไม่แพง.จำหน่ายทั้งปลีกและ
ส่งทั่วประเทศ... อีกทั้งยังจำหน่าย"เมล็ดพันธุ์ตะกูยักษ์"สายพันธุ์ก้านแดงพันธุ์ดีเยี่ยม
ที่ใช้สำหรับขยายพันธุ์ "ตะกูยักษ์" เพื่อรอการนำไปจำหน่ายต่อ หรือนำไปลงถุงดำปลูกเอง..
...สนใจติดต่อ  คุณไก่ 081-2839267หรือ 081-7856685..
หรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูล"ตะกูยักษ์"เพิ่มเติมได้ที่.http://www.takuyak.com
24/9/52 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
10 จาก 10
มีขายด้วยน่ะ
5/3/53 โพสต์โดย hydra as snoopy
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมปลูกต้นไม้เร็วจัง หลับตาตื่นมาโตแล้ว
ต้นไม้ที่ท่านปลูก.. ???
มีใครชอบปลูกต้นไม้บ้างครับ แล้วต้นไม้ที่คุณปลูกมีต้นอะไรบ้าง?
ใครมีกิจกรรมดี ดี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
คุณเคยพูดกับ ต้นไม้ ไหม ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู