หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทิศ6 ตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไร ต่างจากทิศทั่วไปหรือไม่อย่างไร
ประเทศตะวันตก | ศาสนา 4/12/53 โพสต์โดย RunG OkE
คำตอบ
1 จาก 4
ทิศทั้ง6 ตามหลักพระพุทธศาสนา คือ

 1.  ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ มารดา บิดา

           2.  ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครู อาจารย์

           3. ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตร ภรรยา

           4. ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตร สหาย

           5. ทิศเบื้องต่ำ ได้แก่ บ่าว ไพร่ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

           6. ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ สมณะพราหมณ์ หรือ นักบวช
4/12/53 โพสต์โดย Ishihara
2 จาก 4
สวัสดีค่ะ

ที่มาของทิศ 6 นี้ คือ สิงคาลกะมาณพตามที่ปรากฏในสิงคาลกสูตรค่ะ อันเป็นพระสูตรชาวยุโรปเลื่อมใสมาก ด้วยเชื่อว่าสามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้ เพราะเสนอหลักทิศ 6 อันแสดงถึงหน้าที่ที่ทุกคนในสังคมพึงปฏิบัติต่อกันในทางที่ดีงามโดยไม่มีการกดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

สิงคาลกะมาณพนั้นเป็นบุตรของคหบดีมหาศาลผู้หนึ่งในกรุงราชคฤห์ คหบดีอันเป็นบุพการีนั้น นับถือศาสนาพุทธและเป็นพระโสดาบัน เพียรแนะนำผู้เป็นบุตรให้เข้าเฝ้า พระพุทธเจ้า และพระเถระอื่นๆ เพื่อปลูกฝังศรัทธาในพระศาสนา แต่สิงคาลกมาณพมักบ่ายเบี่ยง

มักเลี่ยงไปโดยว่าตนไม่มีกิจต้องไปหาสมณะนั้น การเข้าหาสมณะจะต้องไหว้ การน้อมตัวลงไหว้ ทำให้เจ็บหลัง ทั้งการนั่งคุกเข่าก็ทำให้เจ็บเข่า อีกการนั่งกับพื้น ทำให้เสื้อผ้าเก่า เศร้าหมอง รวมไปถึงการนั่งใกล้ทำให้ต้องสนทนากัน อันนำไปสู่ความสนิทสนม ทำให้ต้องสละทรัพย์เพื่อบำรุงสงฆ์ อันทำให้ต้องสิ้นเปลือง

ด้วยเหตุนี้ คหบดี จึงเลิกแนะนำ ต่อมาบิดาป่วย ก่อนตาย ได้สั่งสิงคาลกมาณพว่าให้หมั่นไหว้ทิศ โดยหวังว่าสิงคาลกะมาณพคงไหว้แบบบุคคลทั่วไปด้วยไม่เข้าใจความหมาย  เมื่อพระพุทธเจ้า หรือพระเถระรูปใดมาเห็นเข้า คงแนะนำให้เขาเข้าใจตามเจตนาของตนได้

เช้าตรู่ของวันที่ทรงแสดงพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูหมู่สัตว์ที่ควรโปรด ทรงเห็นอุปนิสัยของสิงคาลกะมาณพ จึงเสด็จมาแสดงธรรมเทศนา ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามความมุ่งหมายของคหบดีผู้บิดา ยังทรงหมายให้เป็น คิหิวินัย คือข้อปฏิบัติของคฤหัสถ์ในสังคมชาวพุทธสืบไปอีกด้วย

อนุโมทนาในการศึกษานะคะ
5/12/53 โพสต์โดย ป้าดา
3 จาก 4
การปฏิบัติ ต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวตามความเหมาะสม
6/12/53 โพสต์โดย ผมรวยแล้วไม่โกง
4 จาก 4
ทิศ ๖ เป็นเรื่องการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรา ไม่เกี่ยวกันเรื่องทิศทั่วไป
------------------------------------------
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพียนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์  ที่มีเหตุผล  พิสูจน์ได้  ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้  หรือศึกษาแล้วทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้

ที่เว็บ  "ฉันคืออะไร?"   www.whatami.net  -  เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
6/12/53 โพสต์โดย whatami.net
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าเรา ไม่เชื่อ ศาสนา พุทธ จะทำการ ทด ลอง หัวใจพระพุทธศาสนา ต้องทำอย่างไร
เวียนเทียน ทำไมต้องเวียนไปทางขวา
คุณมองพุทธศาสนาในมุมไหน
อย่าโง่กันนักเลย (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
คนไทยกับศาสนา !
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู