หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คณะมนุษยศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง
การศึกษา 8/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ด้านภาษา
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาวรรณคดีไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / การแปล
สาขาวรรณคดีอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษามาลายู
สาขาวิชาภาษามลายู
สาขาวิชามลายูศึกษา
สาขาวิชาภาษาอาหรับ
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษาสเปน
สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี
สาขาวิชาภาษาพม่า


ด้านอื่นๆ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชามนุษยสัมพันธ์
สาขาวิชาบ้านและชุมชน
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาพัฒนาสังคม / ชุมชน
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาดนตรีไทย
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาจริยศาสตรศึกษา
8/6/55 โพสต์โดย นันทวิชัย
2 จาก 2
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 -สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
-สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
-สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
-สาขาวิชาภาษาจีน
-สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาควิชาภาษาไทย
-สาขาวิชาภาษาไทย
-สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ
ภาควิชาวรรณคดี
-สาขาวิชาวรรณคดีไทย
-สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ
ภาควิชาศิลปาชีพ
-สาขาวิชาการโรงแรม
-สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว
-สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชาดนตรี
-สาขาวิชาดนตรีไทย
-สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

ระดับปริญญาตรี ครับ ( หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต )
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นะครับ
8/6/55 โพสต์โดย ปรัชญ์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จะสมัครเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เรียนสาขาภาษาอังกฤษ เวลาสอบข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนหรือเปล่าคะ ? และเรียนยากไม๊
ม.ปลายเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส เข้าคณะอะไรได้บ้าง
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอนที่ไหนบ้างในภาคเหนือ
ทำไมแต่ละมหาวิทยาลัย ถึงเรียกคณะไม่เหมือนกัน
คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู