หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ คือ ฉบับที่เท่าไร
เศรษฐศาสตร์มหภาค | ธรณีวิทยา 2/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
นั่นสิอยากรู้แต่ไม่อยากหา
2/11/53 โพสต์โดย Varinrumpai
2 จาก 3
น่าจะเป็นฉบับที่ 18
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 18 ซึ่งจัดร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในระหว่าง พ.ศ. 2549-2550 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศโดย คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็น "คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ" (คมช.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ปีเดียวกัน โดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพมหานคร นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติ (สนช.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก หน้า 1 ในวันเดียวกันนั้น และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายทันที แทนที่รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
2/11/53 โพสต์โดย PS_Hope
3 จาก 3
18 ค่ะ
2/11/53 โพสต์โดย piggizaa
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันฉบับที่เท่าไหร่ของไทย
วิธีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
มีประเทศไหนที่เคยแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่
ผลสำรวจประชาชนเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู