หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เงินนอกงบประมาณคืออะไร
ปัจจุบันมีการบริหาร การเบิกจ่าย และมีการตรวจสอบการเบิกจ่าย หรือไม่ โดยอาศัยหลักเกณฑ์อะไร
การบัญชี | การจัดการการเงิน | การเงิน | การจัดการ 21/9/53 โพสต์โดย whatawanna
คำตอบ
1 จาก 2
เงินนอกงบประมาณ

ความหมาย
  เงินนอกงบประมาณ  หมายถึง  เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
  เงินงบประมาณรายจ่าย  หมายถึง จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เงินรายได้แผ่นดิน   หมายถึง     เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม หรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายด้วยวิธีการงบประมาณบัญญัติไม่ให้ส่วนราชกานั้น ๆ นำไปใช้จ่าย หรือหักไว้เพื่อการใดๆ
  เงินเบิกเกินส่งคืน  หมายถึง  เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไปหมด หรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
  เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน  หมายถึง  เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วยราชการเบิกจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
24/9/53 โพสต์โดย ละอ่อนการเงิน50
2 จาก 2
ยกตัวอย่างประโยค เช่น เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน
30/9/53 โพสต์โดย ยูเรนัส
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากให้มีการเปิดเผยเงินนอกงบประมาณมั้ย
แผนการใช้จ่ายเงินมีความสัมพันธ์กับงบประมาณการเงินอย่างไร
หาแหล่งเงินทุน
ทำไมรัฐบาลต้องกู้เงิน
ประกันสังคมเบิกไม่ได้ ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู