หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระดับ ของ สารสนเทศ คือ อะไร
การจัดการ | นักกีฬา 31/5/53 โพสต์โดย plploy
คำตอบ
1 จาก 1
ระดับของสารสนเทศ
สารสนเทศมี 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับบน เป็นสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกับแผน นโยบาย พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย
และกลยุทธ์ขององค์การ
2. ระดับกลาง เป็นสารสนเทศสำหรับผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับกลางขององค์การที่มีการแปลงกลยุทธ์ ที่จะนำ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ โดยแปลงกลยุทธ์ออกมาเป็นแนวปฏิบัติ หรือแผนปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมต่างๆ
3. ระดับล่าง เป็นสารสนเทศของผู้ปฏิบัติงานที่มีกรรมวิธีการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ได้ มีการกำหนด โดยผู้บริหารระดับกลาง
31/5/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จบปวส อิเล็กต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ไหม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ม.อืนๆ กับ อส.บ เทคโนสารสนเทศ มจพ ปราจีน จบมาแล้ว ต่างกันไหม
การบริหารยุทธศาสตร์ คืออะไร
"เป้าหมายในชีวิตสูงสุด ของคุณคืออะไรครับ"??
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู