หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปัญหาทางสังคมมีอะไรบ้าง
ข้อมูล | ปัญหาคาใจ | ปัญหาสังคม 3/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ยาเสพติด การพนัน ฆ่า ข่มขืน เยอะแยะ มากมาย วุ๊วๆ ^^Y
3/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
2 จาก 4
ปัญหาของสังคมไทย
         1. ปัญหาความยากจน มีสาเหตุเกิดจาก
                   1. การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
                   2. การขาดการศึกษา ทำให้มีรายได้ต่ำ
                   3. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
                   4. ลักษณะอาชีพมีรายได้ไม่แน่นอนสม่ำเสมอ เช่นกรรมกร รับจ้าง
                   5. มีบุตรมากเกินไป รายได้ไม่พอกับรายจ่าย
                   6. มีลักษณะนิสัยเฉื่อยชาและเกียจคร้าน ไม่ชอบทำงาน
             การแก้ไขปัญหา :
                   1. พัฒนาเศรษฐกิจ เช่น กระจายรายได้ การสร้างงานในชนบท ขยายการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น
                   2. พัฒนาสังคม เช่น ขยายการศึกษาเพิ่มมากขึ้น บริการฝึกอาชีพให้กับประชาชน
                   3. พัฒนาคุณภาพของประชากร

          2. ปัญหาอาชญากรรม มีสาเหตุเกิดจาก
                   1. การขาดความอบอุ่นทางจิตใจ
                   2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ้น
                   3. สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
                   4. มีค่านิยมในทางที่ผิด
              การแก้ไขปัญหา
                   1. รัฐและหน่วยงานรับผิดชอบควรช่วยกันแก้ไขปัญหา
                   2. ปลูกฝังและพัฒนาจิตใจของสมาชิกในสังคมให้มีคุณธรรม
                   3. อบรมสั่งสอนและให้ความรัก ความอบอุ่น และรวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
           3.ปัญหายาเสพย์ติด มีสาเหตุเกิดจาก
                   1. ถูกชักชวนให้ทดลอง
                   2. ประกอบอาชีพบางอย่างที่ต้องการเพิ่มงานมากขึ้น
                   3. ความอยากรู้และอยากทดลอง
                   4. สภาวะแวดล้อมไม่ดี
              การแก้ไขปัญหา
                   1. ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพย์ติด
                   2. ป้องกันและปราบปรามผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเด็ดขาด
                   3. การร่วมมือสอดส่องดูแลความประพฤติของเด็กอย่างใกล้ชิด
                   4. จัดให้มีการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพย์ติด
           4. ปัญหาโรคเอดส์ สาเหตุเกิดจาก
                   1. ปัญหายาเสพย์ติด
                   2. ขาดความรู้ในการป้องกันโรค
                   3. เกิดจากความยากจนและไม่เพียงพอ
              การแก้ไขปัญหา
                   1. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการโรคเอดส์ให้กับประชาชน
                   2. ไม่เสพย์สิ่งเสพย์ติด โดยเฉพาะการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
                   3. ระมัดระวังการติดเชื้อโดยทางสายเลือด
           5. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศเป็นพิษ น้ำเน่าเสีย เสียงเป็นพิษ ขยะมูลฝอย เป็นต้น มีสาเหตุเกิดจาก
                   1. การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว
                   2. เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                   3. การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
                   4. ขาดความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยของสมาชิกในสังคม
              การแก้ไขปัญหา
                   1. ให้การศึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ แก่สมาชิกในสังคม
                   2. วางนโยบายการป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม
                   3. ลงโทษผู้ฝ่าฝืนและกระทำผิดอย่างจริงจัง


แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมไทย
     1. รัฐบาลควรออกระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย เพื่อกำหนดมาตรการการป้องกัน          และปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังและแน่นอน                    
     2. วางแผนและนโยบายการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อรณรงค์และอนุรักษ์
     3. ให้การศึกษาแก่สมาชิกในสังคมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ให้มากขึ้น
     4. ปรับปรุงและพัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
     5. พัฒนาเศรษฐกิจทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการให้ดีขึ้น
     6. พัฒนาสังคม สร้างค่านิยม และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
3/7/54 โพสต์โดย ผิวสวยสุขภาพดี
3 จาก 4
ปัญหามันมีล้านแปดละครับ นอกจากที่คนอื่นบอกมาแล้วนั้นก็ยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากแม้แต่การติดต่อกับคนต่างชาติทำให้รับวัฒนธรรมอื่นเข้ามาแล้วหลงลืมวัฒนธรรมไทยก็เป็นปัญหา การใช้ภาษาวิบัติก็เป็นปัญหา คนมีความรู้ไปทำงานต่างประเทศก็เป็นปัญหา มันเยอะจนบกไม่ถูกละครับ
23/7/54 โพสต์โดย tanut medaspadup
4 จาก 4
ปัญหาการเมืองไทยครับ
4/3/57 โพสต์โดย nodannop
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
[[[[[[[ - การพัฒนาเรื่อง "ความยากจน กับปัญหาสังคม" ของ นายภูวดล (การบ้านผมเอง ช่วยวิจารณ์หน่อยนะครับ)- ]]]]]]]
สังคมในอุดมคติของคุณคืออะไร
ตอนนี้กะจะซื้อ iphone4 พอมานั่งอ่านวิจารณ์ปัญหาแล้วลองคิดอีกที มีโทรศัพท์อะไรแนะนำบ้างค่ะ
ทำอย่างไรให้สังคมขณะนี้อยู่กันอย่างสงบสุข
เอื้อเฟื้อกับเสียสละ สังคมยังรู้จักคำนี้อยู่รึเปล่า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู