หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การจูงใจหมายถึง
จิตวิทยา 9/5/52 โพสต์โดย food
คำตอบ
1 จาก 10
การจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันภายในบุคคล อันเกิดจากกลไกลภายในร่างกายได้รับการกระตุ้น จนกลายเป็นเหตุจูงใจให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมา โดยมีทิศทางมุ่งไปสู่เป้าหมาย
9/5/52 โพสต์โดย wooddy
2 จาก 10
เอาแบบ บ้านๆๆเลย..ชักแม่น้ำทั้งห้า อาจมีทั้งเหตุผล และไร้ซึ่งเหต และผล เพื่อหวัง/กอบโกย/
นำมาซึ่งผลประโยชน์ แห่งตน แงบๆๆ
9/5/52 โพสต์โดย ดุกดุ๋ย
3 จาก 10
การเอาสิ่งใดสิ่งมาทำให้อีกฝ่ายเกิดแรงกระตุ้น แรงผลักดันหรือความต้องการ
9/5/52 โพสต์โดย อุ๊ดดี้
4 จาก 10
เป็นการใช้ทักษะในการพูดให้คนอื่นนั้นาให้ความสนใจของเราและที่จะให้ผู้ฟังนั้นเกิดการคล้อยตาม
9/5/52 โพสต์โดย senee
5 จาก 10
การจูงใจ ในความหมายของนักจิตวิทยาแต่ละคนอาจต่างกันไป
แต่ภาพรวม ใกล้เคียงกับ พฤติกรรมแบบมีเงื่อนไขครับ
เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง (เช่นเป็นสาเหตุให้ทำอะไร หรือไม่ทำอะไร)
9/5/52 โพสต์โดย maddog
6 จาก 10
น่าจะเป็นคำพูดหรือกิริยาท่าทางที่ทำให้ผู้พบเห็นหรือพูดคุยรู้สึกคล้อยตาม
10/5/52 โพสต์โดย sonic
7 จาก 10
คือการโน้มน้าวจิตใจให้เชื่อในสิ่งที่เข้าต้องการให้เป็น
11/5/52 โพสต์โดย พ่อน้องปูน
8 จาก 10
การจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ บางครั้งเราอาจถามตัวเองอยู่บ่อยๆ ว่า ทำไมเราจึงต้องทำอย่างนั้น รวมไปถึงการกระทำของคนอื่นด้วย พฤติกรรมต่างๆ ของคนเราดูเหมือนว่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่ง คอยกระตุ้นหรือผลักดันอยู่ ไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะปรกติหรือผิดปกติก็ตาม เด็กนักเรียนออกจากบ้านไปโรงเรียนแต่เช้า นักศึกษาแพทย์กำลังเล่าเรียนเพื่อที่จะเป็นแพทย์ นักการเมืองกำลังหาเสียงในการเลือกตั้ง ชายหนุ่มชวนหญิงสาวไปเที่ยว คนกำลังขับรถ ขโมยวางแผนปล้นธนาคาร ผู้ป่วยโรคจิตอาละวาดและทุบตีคนอื่น
          การกระทำเหล่านี้ทั้งหมดและอื่นๆ อีกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเกิดจากการจูงใจ (motivation) ทั้งสิ้น เราอาจรู้ว่าอะไรเป็นแรงจูงใจ (motives) ที่ทำให้คนแสดงพฤติกรรมเช่นนั้น แต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังแสดงออกมานั้น เกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์ (goal) อะไร บ่อยครั้งแรงจูงใจที่คอยผลักดันพฤติกรรมของคนเรากลับซ่อนเร้นอยู่ภายใน สิ่งที่เราสามารถทำได้ดีที่สุด คือการเดาหรือการคาดคะเนว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่แฝงอยู่เบื้องหลัง
16/11/52 โพสต์โดย Anniii3
9 จาก 10
ทำยังไงก็ได้ให้คนอื่นทำหรือเชื่อในสิ่งที่เราต้องการอยากให้เป็น
8/12/52 โพสต์โดย zoonapcc
10 จาก 10
ความหมายของการจูงใจ


        การจูงใจ (Motivation) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ กันมากมาย ดังนี้        1.  โมเวนและไมเนอร์ (Mowen and Minor. 1998:160)  ได้ให้คำนิยามไว้ว่า การจูงใจหมายถึง สภาวะภายในของบุคคลได้รับการกระตุ้น เพื่อผลักดันให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมาโดยมีทิศทางเพื่อให้บรรลุตามเป้า หมายที่มุ่งหวัง (goal-directed behavior) การจูงใจประกอบด้วย แรงขับ (drives) ตัวกระตุ้น (urges) ความปรารถนา (wishes) หรือความต้องการอยากได้ (desires) เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวภายในร่างกาย อย่างมีลำดับขึ้นตอนนำไปสู่การแสดงพฤติกรรม        2.  โฮเยอร์และแม็คอินนีส (Hoyer and MacInnis. 1997) ได้ให้นิยามไว้ว่า การจูงใจคือ แรงผลักดันภายในบุคคล (inner force) อันก่อให้เกิดผลสะท้อนกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย ผู้บริโภคที่ได้รับการจูงใจ จะเกิดพลังผลักดันให้เกิดความพร้อม ความเต็มใจ ที่จะแสดงกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมา        จากคำนิยามความหมายของการจูงใจดังกล่าว ก็พอจะสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้ว่า การจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันภายในบุคคล อันเกิดจากกลไกลภายในร่างกายได้รับการกระตุ้น จนกลายเป็นเหตุจูงใจให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมา โดยมีทิศทางมุ่งไปสู่เป้าหมาย

        การจูงใจ (Motivation) กับ แรงจูงใจ (motive) คำ 2 คำนี้ มักจะใช้กันอย่างสับสน เพราะมีความสัมพันธ์กันจนแยกความหมายออกจากกันค่อนข้างยาก แต่ตามแนวความคิดของ ฮอว์กินส์ เบสท์ และโคนีย์ (Hawkins, Best and Coney. 1998:366) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจูงใจ เป็นเหตุผลเพื่อการแสดงพฤติกรรม (reason for behavior) ส่วน แรงจูงใจ  เป็นแรงผลักดันภายในที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ (an unobservable inner force) ที่ได้ก่อตัวขึ้นจนกลายเป็นแรงกระตุ้น และบังคับให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตอบสนอง โดยมีการกำหนดทิศทางการตอบสนองนั้น แรงจูงใจจึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 อย่างคือ กลไกที่จะกระตุ้นร่างกายให้เกิดพลังงาน และแรงผลักดันเพื่อกำหนดทิศทางการใช้พลังงานนั้น (Loudon and Della Bitta. 1993:322)
24/3/53 โพสต์โดย SaB Korat
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขาดแรงจูงใจ...
การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงอะไร มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไร
ศิลป์ของกลยุทธ์ หมายถึง
การพัฒนาพื้นว่างหมายถึงอะไร
จนมุม ความหมายโดยนัยหมายถึง อะไรค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู