หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พุทธวจนะ หรือ พุทธวจน คืออะไร
พุทธวจนะ คือ คำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ ของพระพุทธเจ้าโดยตรง
เป็นสิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกมีเหมือนกัน
วัฒนธรรม | ธรรมะ | พุทธ | พุทธศาสนา 25/5/53 โพสต์โดย DC Motor กับ AC Motor อันใหนประหยัดไฟฟ้ามากกว่า
คำตอบ
1 จาก 11
ไม่ค่อยเข้าใจคำว่า " เป็นสิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกมีเหมือนกัน " ค่ะ
25/5/53 โพสต์โดย kugan
2 จาก 11
พุทธวจน พุทธวจนะ พุทธวัจน์ พบพุทธ พุทธพจน์
25/5/53 โพสต์โดย prasit_khorat
3 จาก 11
สาธุครับ
28/5/53 โพสต์โดย prasit_khorat
4 จาก 11
คำพูดของพระพูทธเจ้า   ตรัสแกสาวก  ใช่ป่ะ
29/5/53 โพสต์โดย Ju
5 จาก 11
2510 กว่าปีแล้ว

 "พุทธวจนะ" ทีพอจะเหลือได้อย่างสมบูรณ์และมากที่สุด

 อยู่ในเถรวาทเรานี่แหละครับ
10/6/53 โพสต์โดย lam-inter
6 จาก 11
ศึกษาธรรมะให้ถึงแก่น ให้ถูกทาง ก็ต้องพุทธวัจน์นี่หละค่ะ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา พุทธศาสนิกชนจะเจริญได้ก็ต้องศึกษาให้ถูกจะได้ไม่ไปยึดถือกันผิดๆ เจอกันที่วัดนาป่าพง นะค่ะ
6/11/53 โพสต์โดย Bee_oriflame
7 จาก 11
ธรรมของสาวกในปัจจุบัน พระองค์เปรียบดังแสงหิห้อย ธรรมของพุทธองค์เปรียบดังแสงอาทิตย์ เมื่อแสงอาทิตย์ขึ้น แสงหิห้อยก็หมดความหมาย  จากพระสูตร จำไม่ได้ พระอาจารย์คึกฤทธิ์
14/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 11
ขอถามดังนี้.-
- ดูก่อนตัวเรายังไม่เจริญ ขอนมันสการ อัญชุลี หรือ นโม น้อบน้อมแด่องค์สัมมาสัมพุทธ   เจ้าขอถวายคำถามดังนี้แล  พระพุทธเจ้ามีกี่องค์...  และเริ่มจะมีพุทธวจนะองค์ลำดับที่เท่าใดครับ หรือว่าเป็นคำถามที่ไม่ควรสร้างความหวั่นไหว คำถามข้อที่ 1
- การที่จะสื่อสารให้ปวงชนรับรู้ปฏิบัติ และรับทราบถึงอุปมาอุปมัยของท่านนั้น การเกิด-ดับ จะมีปัญญาหนา...เท่าใด ก็หาได้รู้เท่าที่พระสอนพระดอก..นะจะบอกให้  ต้องปรับปรุง มิฉะนั้น ท่านก็เทียบได้ดังมิได้สืบต่อ  หาได้เหมือนพระอานนท์ไม่...แล
อันญาติโยมอย่างพวกเรา อาจจะหนา... บาง.... (ปัญญา)   แต่ก็ตั้งใจ (โลภหรือเปล่า) หวังจะบรรลุ  ดับทุกข์ .. ดังพ่อค้าที่ไม่ค่อยจะมีเวลาทำตามขั้นตอน แต่ต้องการจะเข้าถึงฯ ......
- พวกเราญาติโยม หาได้เข้าใจธรรม ของพุทธวัจนะไม่ ... เมื่อได้สดับฟังท่านพระสงฆ์
สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว รู้ว่าอะไรก็ตามที่ได้ยึดปฏิบัติมาถือเป็นที่มาแห่งพระ
ผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ที่มีในพระพุทธวัจนะ ขอปฏิบ้ติสืบต่อให้ถูกต้องแล...  จะปฎิบัติให้ละเอียดเป็นขั้นตอนตามฯ อย่างไร หรือมีวิธี..ลัด.ครับ
6/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 11
ขอถามดังนี้.-
- ดูก่อนตัวเรายังไม่เจริญ ขอนมันสการ อัญชุลี หรือ นโม น้อบน้อมแด่องค์สัมมาสัมพุทธ   เจ้าขอถวายคำถามดังนี้แล  พระพุทธเจ้ามีกี่องค์...  และเริ่มจะมีพุทธวจนะองค์ลำดับที่เท่าใดครับ หรือว่าเป็นคำถามที่ไม่ควรสร้างความหวั่นไหว คำถามข้อที่ 1
- การที่จะสื่อสารให้ปวงชนรับรู้ปฏิบัติ และรับทราบถึงอุปมาอุปมัยของท่านนั้น การเกิด-ดับ จะมีปัญญาหนา...เท่าใด ก็หาได้รู้เท่าที่พระสอนพระดอก..นะจะบอกให้  ต้องปรับปรุง มิฉะนั้น ท่านก็เทียบได้ดังมิได้สืบต่อ  หาได้เหมือนพระอานนท์ไม่...แล
อันญาติโยมอย่างพวกเรา อาจจะหนา... บาง.... (ปัญญา)   แต่ก็ตั้งใจ (โลภหรือเปล่า) หวังจะบรรลุ  ดับทุกข์ .. ดังพ่อค้าที่ไม่ค่อยจะมีเวลาทำตามขั้นตอน แต่ต้องการจะเข้าถึงฯ ......
- พวกเราญาติโยม หาได้เข้าใจธรรม ของพุทธวัจนะไม่ ... เมื่อได้สดับฟังท่านพระสงฆ์
สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว รู้ว่าอะไรก็ตามที่ได้ยึดปฏิบัติมาถือเป็นที่มาแห่งพระ
ผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ที่มีในพระพุทธวัจนะ ขอปฏิบ้ติสืบต่อให้ถูกต้องแล...  จะปฎิบัติให้ละเอียดเป็นขั้นตอนตามฯ อย่างไร หรือมีวิธี..ลัด.ครับ
^
^
^
ประโยคนี้ที่เขียนมานะครับ คุณไม่ได้ศึกษา พุทธวจน อย่างจริงจังแน่นอนครับ เพราะคนที่ศึกษา พุทธวจน จะคล้ายความสงสัยที่คุณถามมาครับ เพราะผมก็เคยสงสัยคล้ายๆแบบคุณเหมือนกันเมื่อก่อน แต่ตอนนี้พอได้ศึกษา ก็ช่วยได้เยอะครับ ของจริงกับของเทียมมันต่างกันชัดเจนครับ
4/10/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 11
แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะ ว่าคำสอนไหนคือพุทธวจนอย่างแท้จริง ถ้าเราศึกษาตามประวัติและคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นพุทธวจนมั๊ยคะ
11/3/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 11
สวัสดีค่ะ

ได้ยินมาว่า ชาวพุทธควรศึกษาแต่พุทธพจน์ ไม่ควรเชื่อคำอรรถกถา หรือ สาวกภาษิต

มีความจริงอยู่ว่า แม้แต่พระพุทธองค์ก็แสดงอรรถกถาค่ะ

"คัมภีร์อรรถกถาเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล คือ ถ้าเป็นอรรถกถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง เรียกว่า พุทธสังวัณณิตอรรถกถา ถ้าเป็นอรรถกถาที่พระสาวกแสดง เรียก อนุพุทธสังวัณณิตอรรถกถา ต่อมาในสมัยสังคายนาครั้งที่ 3 พระมหินทเถระได้นำพระไตรปิฎกและอรรถกถาดังกล่าวนั้นไปเผยแพร่ที่ประเทศศรีลังกา แล้วให้แปลอรรถกถาเป็นภาษาสิงหล ภายหลังเรียกว่า สีหลฏฐกถา หรือ มูลอรรถกถา ครั้นราว พ.ศ. 956 พระพุทธโฆสาจารย์ได้มาปริวรรตสีหลัฏฐกถาแล้วเรียบเรียงขึ้นใหม่ เรียกว่า มาคธัฏฐกถาบ้าง ปาลีอัฏฐกถาบ้าง นวอัฏฐกถาบ้าง ในยุคนี้ นอกจากพระพุทธโฆสาจารย์แล้ว ยังมีพระอรรถกถาจารย์รูปอื่นๆแต่งอรรถกถาอีกหลายเล่ม"
(สุเทพ พรมเล็ก พระไตรปิฎกศึกษา กรุงเทพ : ไทยรายวันการพิมพ์ , 2552 หน้า 182)

ส่วนที่ว่า คำ "สาวกภาษิต" ที่ชาวพุทธไม่ควรฟังนั้น ประโยคเต็มๆที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ค่ะ โดยอรรถในคำตรัสหมายถึงการที่สาวกนำเรื่องนอกพุทธศาสนามาอธิบายว่าเป็นเนื้อตัวของพุทธศาสนา สาวกอื่นๆฟังแล้วเชื่อโดยไม่สอบสวนว่าแท้ที่จริงพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร ได้ตรัสไว้อย่างนี้จริงหรือไม่ ทรงเรียกบริษัทที่ฟังแล้วเชื่อเลยโดยไม่สอบสวนว่า "บริษัทดื้อด้าน"
อรรถกถาแปลว่า วาจาเป็นเครื่องซึ่งเนื้อความ วรรณคดีอินเดียโบราณจะนิยมเขียนกันในลักษณะนี้ คือ มีบท และมีคำอธิบายอีกที บางครั้ง พระพุทธองค์ประสงค์ให้มีการแสดงอรรถกถาโดยสาวกเลยทีเดียว เช่น

"จากนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสอธิบายว่า การที่พระองค์บัญญัติว่าอะไรเป็นอกุศลนั้น มีสาเหตุมากมาย บท พยัญชนะในพระธรรมเทศนานั้นหาปราณไม่ได้ * พระสูตรทำนองนี้มีอยู่มาก และชี้ให้เห็นว่า พระพุทธพจน์จำเป็นต้องมีคำอธิบาย เพราะมีบท พยัญชนะ หาประมาณไม่ได้ มีหลายแง่มุมให้ขบคิด อนี่ง การตีความของพระสาวกได้มีมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระสาวกที่ตีความพระพุทธพจน์ เช่น ท่านพระสารีบุตร พระมหากัสสปะ พระมหากัจจายนะเถระ
พบว่าบางครั้ง การตีความ เป็นพระพุทธประสงค์เลยทีเดียว ครั้งหนึ่งทรงดำริว่า บรรดาสาวกทั้งสอง พระมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์มาก คนทั่วไปรู้จักดี เพราะอิทธิฤทธ์ที่ท่านแสดงเห็นได้ง่าย ส่วนพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากนั้น คนทั่วไปมองไม่เห็นปัญญาของท่าน พระองค์ทรงสรรเสริญปัญยามาก ทำอย่างไรเล่าปัญยาของท่านพระสารีบุตรจึงจะปรากฏ เพื่อให้พระสารีบุตรได้มีโอกาสแสดงปัญญา พระองค์จึงทรงแสดงธรรมสั้นๆ แล้วเสด็จเข้าพระคันธกุฏี พระภิกษุต้องไปขอให้ท่านพระสารีบุตรอธิบายความให้ฟัง บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ไปศึกษาธรรมกับท่านพระสารีบุตรโดยตรง ดังในสังคีติสูตร ทสุตตรสูตร และ กัสสปสังยุต เป็นต้น
อง.จตุกก. (ไทย) ๒๑/ (อุปกสูตร)”
สุเทพ พรมเลิศ พระไตรปิฎกศึกษา กรุงเทพ : ไทยรายวันการพิมพ์ , 2552 หน้า 213 -214

เรื่องของสาวภาษิตน่าจะผ่านไปได้ เพราะอันที่จริง ที่ตรัสหมายถึงคำที่สาวกนำมาจากนอกศาสนาแล้วมากล่าวราวกับว่าเป็นคำสอนในศาสนา ไม่ใช่คำตรัสที่สาวกนำมาขยายความเพื่อให้เข้าใจง่ายแต่อย่างใด

ชาวพุทธไม่ควรติดกับคัมภีร์จนปฏิเสธคำสอนดีๆของพระเถระรูปต่างๆ เช่น ของสมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากการสอนของพระองค์ เป็นการสอนที่ทรงทำสิ่งที่ลึกให้ตื้นแก่ผู้ไม่รู้ จนได้รับการยกย่องจากนาๆประเทศ

ดังเช่นพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้รจนาไว้ดังนี้ค่ะ


"การติดคัมภีร์นั้น เป็นสุดโต่งอีกทางหนึ่ง ตรงข้ามกับการสอนอย่างเลื่อนลอย เราไม่ควรไปหาสุดโต่ง 2 อย่างนั้น แต่ควรดำเนินตามทางสายกลาง ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง คือ การสอนอย่างมีหลัก มีที่ไปที่มา ที่อ้างอิงได้
การปฏิบัติอย่างนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยกันดำรงรักษาพระพุทธศาสนาแล้ว ก็เป็นการทำให้มีเอกภาพในวงพุทธบริษัทด้วย นอกจากนั้น ก็จะเป็นเครื่องช่วยเร่งเร้า กระตุ้นเตือน หรือ เป็นเงื่อนไขให้พระสงฆ์ต้องเอาใจใส่ศึกษาพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก
ประโยชน์พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่จะพลอยได้ไปด้วย ก็คือ พุทธบริษัทมีความสามารถปกป้องพระธรรมวินัย ปิดช่องทางแห่งปรับวาท (คำจาบจ้วงพระธรรมวินัย) และรักษาพระพุทธศาสนาที่แท้ไว้ได้"
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กรณีธรรมกาย พิมพ์ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2553 หน้า 160-161
6/5/56 โพสต์โดย ป้าดา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถาม เสียใจมาก สอบไม่ติด ไม่ได้เรียนในคณะที่ใฝ่ฝันไว้ รับไม่ได้ทั้งที่ตั้งใจมาก มีพุทธวจนะไหนบ้าง ที่ช่วยได้
พุทธวจนะ____เตือนใจ
*** พุทธวจน : อำนาจจิต ***
ทำไม นับถือพระพุทธศาสนา
พุทธกับพราหมณ์ สอนเรื่องวิญญาณต่างกัน ชาวพุทธเข้าใจหรือไม่?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู