หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การวิจัยทางการบริหารการศึกษาคืออะไร
การวิจัยทางการการวิจัยทางการบริหารการศึกษาคืออะไร มีคุณค่าต่อการบริการการศึกาอย่างไรและแตกต่างจากการวิจัยโดยทั่วไปอย่างไรถ้าจะวิเคราห์เปรียบเทียบให้เห็นกรอบแนวคิดจะวิเคราะห์อย่างไร
สอบวัดคุณสมบัติ | วิทยานิพนธ์ 25/6/53 โพสต์โดย ทนายน้oย
คำตอบ
1 จาก 1
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ที่มีระบบและวิธีการที่น่าเชื่อถือเพื่อนำความรู้ความจริงที่ได้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ  ดังนั้น การวิจัยทางการบรหารการศึกษาจึงหมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆที่เป็นความจริงเชิงตรรกะ(Logical)หรือความจริงเชิงประจักษ์(Empirical) เพื่อตอบปัญหาทางการบริหารการศึกษาอย่างมีระบบและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก  


คุณค่าต่อการบริหารการศึกษา
                         อยู่ที่การนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานบริหารการศึกษาอย่างจริงจัง  ไม่ใช้ความเคยชินหรือการนึกเอามาเป็นแนวทางในการบริหาร

แตกต่างจากการวิจัยโดยทั่วไป
                        โดยที่การวิจัยทางการบริหารการศึกษา  เป็นการศึกษาเจาะจงลงไปที่ภารกิจทางการบริหารการศึกษาเท่านั้น  ไม่มีการอธิบายให้เห็นหลักการและผลการวิจัยที่คลอบคลุมไปยังภารกิจอื่นๆ ของสังคม
25/6/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ตัวอย่างหัวข้อวิจัย ที่เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ สมรรถนะครู
วิธีการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา
ตัวอย่าง งานวิจัยทางการตลาด มีอะไรบ้าง ปี 2549-2553
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเปรียบเทียบการจัดประสบการณ์ทางภาษาในด้านการฟังและการพูด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู