หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระศรีอริยเมตตรัย คืออะไร
การศึกษา 17/5/51 โพสต์โดย Khun Awe
คำตอบ
1 จาก 17
คือผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้า ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายไว้ โดยท่านได้ทรงทำนายว่าในอนาคตกาลจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้น10 พระองค์ คือ
- พระศรีอาริยเมตไตรย์ พระองค์หนึ่ง
- พระราม พระองค์หนึ่ง
- พระธรรมราช พระองค์หนึ่ง
- พระธรรมสามี พระองค์หนึ่ง
- พระนารท พระองค์หนึ่ง
- พระรังสีมุนีนาถ พระองค์หนึ่ง
- พระเทวเทพ พระองค์หนึ่ง
- พระนรสีหะ พระองค์หนึ่ง
- พระติสสะ พระองค์หนึ่ง
- พระสุมงคล พระองค์หนึ่ง
17/5/51 โพสต์โดย medecember
2 จาก 17
ท่านคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อจาก พระศรีศากยมุณีพุทธเจ้า ซึ่งในปัจจุบันท่านได้มาจุติ ณ โลกมนุษย์แล้ว

ผู้น้อยขออนุญาติพูดถึงที่มาเบื้องต้นดังนี้

พระศรีอริยเมตตรัยจุติมา ณ โลกมนุษย์แล้ว

ค่อยๆอ่านทำความเข้าใจนะครับ ผมขอเล่าความเป็นมาจากเริ่มต้น จนถึงปัจจุบันคร่าวๆ ดังนี้ครับ

ก่อนเกิดฟ้าเกิดดิน เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียว กับองค์ธรรมพระมารดา มีสุข ไร้ทุกข์
เป็นหนึ่งเดียวกับมหาธรรม ที่ก่อเกิดฟ้าเกิดดิน ควบคุมบัญชาทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ อนุตตรธรรม
เป็นวิถีที่เกิดขึ้นเพื่อนำพาพุทธบุตรคนเดิมกลับคืนสู่พระนิพพาน โดยการสืบทอดและการเผยแผ่อยู่ภายใต้
พระบัญชาสวรรค์ ของพระแม่องค์ธรรม อนุตตรธรรมเริ่มเผยแพร่ในโลกตั้งแต่โลกเกิด
เมื่อพุทธบุตรคนเดิมลุ่มหลงในกิเลสจึงต้องมีหนทางกลับคืน คือวิถีอนุตตรธรรม
แต่การเผยแพร่ในสมัยแรกๆไม่เปิดเผย สู่สามัญชน ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่น คนต่อคน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
ดังนี้

ช่วงที่ 1 ถ่ายทอดในวงศ์ของกษัตริย์ (ยุคเขียว)
คือ พระอริยะ กษัติย์ฝู่ซี พระบรรพจารย์องค์ที่ 1จนถึงองค์ที่ 18
อยู่ในประเทศจีน คนที่ได้รับการถ่ายทอดวิถีอนุตตรธรรมจึงเป็นกษัตริย์เท่านั้น อย่างที่เราทราบกันดีว่า ฮ่องเต้คือ โอรสของสวรรค์
ก็เป็นผู้ได้รับโองการสวรรค์เพียงผู้เดียวในสมัยนั้น

ช่วงที่ 2 ถ่ายทอดในวงนักบวช นักปราชญ์ (ยุคแดง)
คือ เริ่มนับตั้งแต่ พระศรีศากยมุนีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ที่
1ในช่วงนั้นถ่ายทอดอนุตตรธรรมหนทางกลับพระนิพพานพร้อมทั้งโองการสวรรค์ให้กับพระมหากัสสปะ
เป็นพระบรรพจารย์ สืบต่อเรื่อยมา จนถึง รุ่นที่ 28 พระโพธิธรรม (ปรมาจารย์ตั๊กม้อ)

ช่วงที่ 3 ถ่ายทอดในวงสามัญชน ( ยุคขาว)
คือ เริ่มจากพระโพธิธรรม เป็นองค์ที่ 1ของรุ่นนี้ จนถึงรุ่นที่ 6 ท่านเหว่ยหลาง
บาตรและจีวรพระแม่องค์ธรรมกำหนดให้อนุตตรธรรมลงสู่สามัญชน นับแต่บรรพจารย์องค์ที่ 7
เป็นต้นไปนับว่ายุคแดงหมดลงในยุคของท่านเหว่ยหลาง
แม้ว่าอนุตตรธรรมจะลงสู่สามัญชนแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง ยังถ่ายทอดเฉพาะผู้บำเพ็ญดี
ยังเป็นรุ่นต่อรุ่น หนึ่งคนต่อหนึ่งคน ในช่วงบรรพจารย์องค์ที่ 7 ถึง 16 (ไม่ห่มจีวร โกนผม อุ้มบาตร)
บำเพ็ญเรียบง่ายแบบสามัญชน การถ่ายทอดและเผยแพร่ยังอยู่ในวงจำกัด ซึ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของธรรมพระมารดา จนถึงพระบรรพจารย์ องค์ที่ 17 พระนามว่า ปรมาจารย์จินกง ( จินกง จู่ซือ) ซึ่งเป็นพระภาคหนึ่งของพระศรีอาริยเมตตรัย ( เป็นเพียงพระภาคหนึ่งมิใช่องค์จริงในชื่อพระศรีอริยเมตตรัย ) ได้รับพระบัญชาสวรรค์จากพระแม่องค์ธรรม ทำการเปิดงานโปรด***้สามภพ ให้วิถีอนุตตรธรรมสู่ครัวเรือน ทุกครอบครัว ได้รับธรรมะเป็นครอบครัวพระศรีอาริย์ กลับพระนิพพาน จนถึงพระอาจารย์ชาย พระอาจารย์หญิงรับพระบัญชาคู่กัน เป็นพระบรรพจารย์องค์ที่ 18
***จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ เมื่อพระอาจารย์ชายบรรลุธรรมกลับคืน โองการสวรรค์ถูกส่งมอบให้พระอาจารย์หญิง หลังจากที่พระอารจย์หญิงบรรลุธรรมกลับคืน ได้มอบพระบัญชาสวรรค์ให้กับท่านหวังเหล่าเฉียนเหยิน ซื่งเป็นศิษย์ที่ติดตามและคอยดูแลพระอาจารย์หญิง และเป็นศิษย์น้องของท่านหันหล่าเฉียนเฉียนเหยิน
และยังมีเหล่าเฉียนเหยินอีกหลายท่านในช่วงนั้น พระบัญชาสวรรค์ถูกดูแลโดยอาจารย์ใหญ่หวังซึ่งในช่วงนั้นพระอาจารย์หญิงต้องการติดตามหาพระศรีอาริยเมตตรัย ว่ามาเกิดที่ใด แต่จนชั่วชีวิตท่านก้ไม่รู้ว่าเป็นใคร รู้แต่เพียงว่ามาเกิดที่ไต้หวัน ทางตอนเหนือ แต่พระอาจารย์หญิงก็ยังหาไม่พบจึงมอบงานนี้ให้อาจารย์ใหญ่หวังตามหาพระศรีอาริยเมตตรัยเพื่อส่งมอบพระบัญชาสวรรค์ ให้พระองค์ ทำงานเก็บรวมสามภพ ซึ่งทุกท่านจะเห็นได้ว่ามีการเปิดงานโปรด***้สามภพ
ในปรมาจารย์จินกง องค์ที่ 17 สุดท้ายมีการเก็บรวมโดยพุทธะองค์สุดท้ายคือพระศรีอาริยเมตตรัย และเข้าสู่ฐานสวรรค์สมบูรณ์ พระแม่องค์ธรรมบัญชาพระอริยะ พุทธะ โพธิสัตว์ เกิดกายเป็นมนุษย์ ช่วยงานเก้บบรวมครั้งนี้ และเปิดงานประชุมหลงหว๋าฮุ๋ย คัดเลือก 3,600 อริยะ 48,000 ปราชญ์เมธี รับตำแหน่งอุบลบัลลังก์ กำหนดมหามรรคผลอันยิ่งใหญ่
ผู้ที่เข้าใจความสำคัญล้ำค่าแห่งโอกาสวาระนี้ได้ช่วยงานเก็บรวมทำตามเจตนา ปณิธาน บารมี ส่งถึง บรรพชน 7ชั้น ลูกหลาน 9 ชั่วคน มีความสุขตลอดไป

ดังนั้น อนุตตรธรรม ไม่มีคำว่าสายไหนเป็นสายไหน พระแม่องค์ธรรมมีพระบัญชาให้บรรพจารย์ องค์ที่ 1ถึงองค์ที่ 64 สืบทอดพงศาธรรมจนคบสมบูรณ์ จนปัจจุบันนี้
****พระศรีอาริยเมตตรัย เกิดกาย ณ โลกมนุษย์
พุทธะทั้ง 10 ทิศ (ตั่งแต่เปรด อสูรกาย จนถึง พระพุทธ พระโพธิสัตว์) พร้อมใจช่วยงานเก็บรวมอย่างยิ่งใหญ่ ฉะนั้น ตอนนี้
อนุตตรธรรมอยู่ในช่วงเผยแพร่อย่างเต็มที่ เก็บรวมผู้มีบุญ วาสนา ได้เข้าสู่พระนิพพาน
หรือเรียกอนุตตรธรรมช่วงนี้ว่า ยุคแห่งฐานสวรรค์ เพราะพระแม่องค์ธรรมต้องการสอบคัดเลือก 3,600 อริยะ 48,000 ปราชญ์เมธี จึงมีการปรับฐานสวรรค์ ให้พุทธะทั้งหลายเกิดกายเป็นมนุษย์ ฝึกฝนบำเพ็ญ นับตั้งแต่ 0 เป็นต้นไป ดังนั้น ตอนนี้ ยุคพระศรีอาริยเมตตรัย ยังไม่มีพระพุทธะ ประจำยุค รออาวุโสทุกท่าน ผู้บำเพ็ญดี มาช่วยพระศรีอาริยเมตตรัยเก็บรวมสามภพกัน ซึ่งผู้น้อยมีโอกาสได้ช่วยงานท่าน ได้กราบพระบาทของพระองค์จริงๆ บารมีพระองค์เต็มเปี่ยมมากสมกับเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 10 เลยทีเดียว
ผู้น้อยได้รับความเมตตาจากพระแม่องค์ธรรมให้ได้ฉุดช่วยบรรพชน และครอบครัวของผู้น้อยก็ปฏิบัติธรรม ถือศีลกินเจ ในอนุตตรธรรมทั้งครอบครัว
สัมผัสได้ถึงพระบารมีของพระศรีอาริยเมตตรัยและผู้น้อยได้เข้าร่วมช่วยงานทั้งโปรดคน โปรดวิญญาณ
และโปรดเทพเทวา หรือที่เรียกว่าโปรด***้สามภพ กับตาของผู้น้อยเอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มาก
พระแม่องค์ธรรมในตอนนี้ต้องการให้ลูกๆทุกคนได้รู้ว่า พระศรีอาริยเมตตรัย พระพุทธเจ้าองค์ที่ 10
ลงมาอุบติแล้วในโลก และผู้น้อยก็ได้ไปร่วมงานช่วยงานฐานสวรรค์อยู่
อาวุโสอยากรู้ไหมว่าฐานสวรรค์คืออะไร อยู่ที่ไหน เดิมทีในช่วงยุคพระอาจารย์ชายพระอาจารย์หญิง
ฐานสวรรค์อยู่ที่พระนิพพานโดยมีพระศรีอาริยเมตตรัยปกครองฐานสวรรค์อยู่ รับมอบพระบัญชาสวรรค์คุมงานธรรมในช่วงยุคนั้น คือ พระอาจารย์ชายจะทำอะไรต้องขอพระศรีอาริย์
พระศรีอาริย์ขอพระแม่องค์ธรรม เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้ เช่น การแต่งตั้งอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรม การไปบุกเบิกแพร่ธรรม ณ ประเทศต่างๆ หลังจากที่พระอาจารย์ชาย พระอาจารย์หญิงกลับคืน
ฐานสวรรค์ก็ถูกยกลงมาอยู่ ณ เมืองมนุษย์ เพราะว่าพระศรีอาริยเมตตรัยมาเกิดแล้ว พร้อมพุทธะทั้ง 10
ทิศก็คุกเข่าต่อพระแม่องค์ธรรม ตั้งปณิธานมาช่วยงานเก็นบรวมครั้งนี้

ถึงตรงนี้ผู้น้อยกล่าวผิดพลาดประการใดขอพระแม่องค์ธรรม พระศรีอาริเมตตรัย องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สรรพพุทธะ สิ่งศักดิ์ทุกพระองค์ พระบรรพจารย์ เหล่าเฉียนเหยิน เฉียนเหยิน เตี่ยนฉวนซือ อาวุโส ทุกท่านโปรดเมตตาประทานอภัย
ในความด้อยสติปัญญาของผู้น้อย

สุดท้ายนี้อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องญาติธรรม และอาวุโสที่สนใจอยากรู้จักฐานสวรรค์
และร่วมช่วยงานพระศรีอาริเมตตรัยเก็บรวมสามภพ เพื่อบรรพชนเจ็ดชั้น ลูกหลานเก้าชั่วคน และเจ้ากรรมนายเวร ได้บุญกุศลนี้ด้วย

สนใจรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อผู้น้อยได้ทุกเวลา ยินดีรับใช้ อาวุโสทุกท่านด้วยความจริงใจ
ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับ 081-7866560
หรือ kongpol_easy_law@hotmail.com
เวลาเหลือน้อยแล้วนะครับ รู้ธรรม เร่งเท้า ก้าวเดิน
13/11/52 โพสต์โดย ฉือเปย
3 จาก 17
พระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ^_^
24/12/52 โพสต์โดย วิบวับ
4 จาก 17
คือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ในภัทรกัลป์นี้เป็นภัทรกัลป์อันประเสริฐเพราะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในกัลป์นี้ถึง ห้าพระองค์ด้วยกัน คือ พระกุกุสันโธ พระโคนาคม พระกัสสะปะ พระสมณโคดมและ พระศรีอริยเมตตรัยซึ่งทั้งห้าพระองค์นี้เป็นพี่น้องกัน เกิดจากไข่ของแม่กาขาว ซึ่งยุคที่เราอยู่นี้คือยุคของพระมหาสมณโคดมพุทธเจ้า ซึ่งก็ใกล้เวลาที่จะเดินทางเข้าสู่ยุคของพระศรีอริยเมตตรัยพุทธเจ้าแล้ว
31/1/53 โพสต์โดย บัวบูชา
5 จาก 17
พระศรีอริยเมตตรัย
ศรี

ศรี
ความหมาย

[สี] น. มิ่ง, สิริมงคล, ความรุ่งเรือง, ความสว่างสุกใส, ความงาม,ความเจริญ, เช่นศรีบ้าน ศรีเรือน ศรีเมือง, ใช้นำหน้าคำบางคำเป็นการยกย่อง เช่น พระศรีรัตนตรัยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม.(ส. ศฺรี; ป. สิริ, สิรี).

อารย หรือ อริย ความหมายคล้ายกัน

คำแปล

[อา-ระ-ยะ] (สก. อารฺย; มค. อริย) น. ชนชาติเดิมที่อยู่แถบกลางของทวีปเอเชียและอพยพมาสู่อินเดีย เป็นต้นตระกูลแห่งชาวฮินดูโบราณ เหตุนี้คำ "อารยะ" จึงเป็นที่นับถือของชาวฮินดูมากเท่ากับคำ "อริยะ" ในบาลี; คนที่น่านับถือ, ผู้มีธรรม, ความซื่อตรง, พระอริยบุคคล. ว. น่านับถือ, มีเกียรติยศ, มีธรรม, ดี, งาม, เจริญ (เหมือน อารยะ).

เมตตรัย แปลว่าความรัก

ในความหมายที่แท้คือ พุทธเจ้าอธิบายว่าเมื่อคนเข้าถึงพุทธแท้ จะเป็นสังคมแห่งความรัก ลองคิดดูว่าทุกคนบนโลกรักกันจะเกิดอะไรขึ้น
ตามความเข้าใจผม พระศรีอริยเมตตรัย  ไม่มีตัวตน แต่บ่งบอกถึงเมื่อคนเข้าใจในธรรม โลกจะเข้าสู๋ยุคพระศรีอริยเมตตรัย
14/2/53 โพสต์โดย เต้ย อนศ68
6 จาก 17
พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปครับ ในครั้งพุทธกาลท่านเกิดเป็นลูกของพระเจ้าอชาตศัตรู ชื่อว่า อชิตะ ต่อมาได้บวชเป็นพระภิกษุ แล้วได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป มีพระนามว่า พระศรีอาริยเมตตรัย

กาลเวลาอีกนานแสนนานครับ  อายุคนจะลดลงไปเรื่อยๆ โดยเฉลี่ยร้อยปีลดลงปีหนึ่่งเนื่องจากคนเสื่อมศีลธรรม จนถึงอายุประมาณ 10 ปีจะเกิดมิคคสัญญี จากนั้นคนจะเริ่มมีศีลธรรมขึ้นมาอีก อายุคนก็จะเริ่มมากขึ้น โดยเฉลี่ยหนึ่งร้อยปีเพิ่มหนึ่งปีเช่นเดียวกับขาลง จนคนอายุสูงถึงอสงไขยปี จากนั้นคนก็เริ่มเสื่อมศีลธรรมอีก (เป็นปกติของคนในชมพูทวีป ซึ่งต่างจาก อุตตรกุรุทวีป ปุพพวิเทหทวีปและอปรโคยานทวีป ที่มีอายุสม่ำเสมอเพราะมีศีลธรรมสม่ำเสมอ) จนอายุลดลงเหลือ 80,000 ปี ในยุคนั้น เมื่องพาราณสีจะเปลี่ยนชื่อเป็น เกตุมวดี และพระศรีอาริยเมตตรัย จะมาถือกำเนิดในสกุลพราหมณ์ เพราะยุคนั้นถือว่าพราหมณ์สูงกว่ากษัตริย์ และกษัตริย์ในยุคนั้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ที่สมบูรณ์ด้วยรัตนะทั้ง ๗ ด้วย  พระศรีอาริย์ อยู่เป็นคฤหัสถ์ถึง 30,000 ปีจึงได้ออกบวช และบำเพ็ญทุกกรกิริยาเพียง ๗ วันก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า และเพราะพระบารมีที่สั่งสมมาถึง ๑๖ อสงไขยแสนกัล์ป (เป็นพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะ) เมื่อทรงสั่งสอนธรรมจึงมีผู้บรรลุธรรมตามเป็นอันมาก เมื่อเทียบกับพระพุทธเจ้าของเรา (พระสมณโคดม) กล่าวว่า ในศาสนาของพระสมณโคดม ผู้บรรลุตามมีจำนวนประมาณเท่าเขาโค ผู้ไม่บรรลุตามมีจำนวนประมาณเท่าขนโค  ส่วนในศาสนาของพระศรีอาริย์ จะมีผู้บรรลุตามมีจำนวนประมาณเท่าขนโค ผู้ไม่บรรลุตามมีจำนวนประมาณเท่าเขาโค ในศาสนาของพระศรีอาริย์จึงมีผู้บรรลุตามจำนวนมหาศาล จึงเป็นเหตุให้คนในยุคปัจจุบันจึงมักอธิษฐานให้ได้เกิดในศาสนาของพระศรีอาริยเมตตรัย  

ศาสนาของพระศรีอาริยเมตตรัยจะตั้งอยู่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ปี

จากที่ท่านบำเพ็ญเมื่อครั้งพระพุทธกาล ปัจจุบันท่านอุบัติเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิต เวลาในเทวโลกชั้นนั้น ๔๐๐ ปีในโลกมนุษย์ เท่ากับเขา ๑ วัน ๑ คืน  ดังนั้น ท่านจึงเพิ่งไปเกิดในที่นั้นได้เพียง ๗ วันกว่าๆเท่านั้นเอง และอายุของเทพบุตรในชั้นนั้นยาว ๔,๐๐๐ ปี ตรงนี้จะเป็นเครื่องชี้ผู้ที่แสดงตัวว่าเป็นพระศรีอาริย์มาเกิดบ้าง พระศรีอาริย์จะมาปีนั้นปีนี้บ้าง (ในความหมายว่าเวลาอันใกล้) ยิ่งบางทีมีพวกเข้าทรงมาอ้างให้คนหลงเชื่อด้วยประการต่างๆ นั้น ที่จริงย่อมเป็นไปไม่ได้ว่าท่านจะมาตรัสรู้ในเวลาอันใกล้นี้ ด้วยหลักฐานที่ปรากฏมาในพระไตรปิฎกดังที่กล่าวมาครับ
13/6/53 โพสต์โดย กิตติธร
7 จาก 17
สาธุ สาธุ สาธุ พระศรีอาริยเมตไตรยก็คือ องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ห้า ซึ่งจะมาบังเกิดหลังจากศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่เสื่อมแล้ว ตามพุทธทำนาย ซึ่งพระองค์ท่านจะมาบังเกิดในปีพุทศักราชห้าพันนะครับ ตามที่รุ้และทราบมาจากครูบาอาจารย์หลาย ๆ ท่าน และคิดว่าหลาย ๆ ท่านในที่นี้ก็คงได้เวียนว่ายตายเกิด สร้างบารมีกันไปอีกหลายร้อย หลายพันปีได้กลับบ้านเก่าสู่แดนพระนิพพานกันบ้างแล้วก็คงมี ที่เหลือก็ต้องได้มาเกิดในสมัยของพระศรีอริยเมตไตรยตามแรงอธิษฐานกันบ้างแหละครับ ผมก็ขอให้เป็นเช่นนั้น และทุกท่านที่ได้เกิดในสมัยนี้ก็จะได้ไปบ้านเก่าแดนพระนิพพานกันทุกคนครับ เพราะคนที่เกิดในสมัยนี้มีแต่คนที่มีศีลมีธรรมมีบารมีกันมากรอฟังเทศน์จากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้อรหันต์และนิพพานกันนะครับ ผมก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับ
15/6/53 โพสต์โดย nutthaput
8 จาก 17
คือพระพุทธเจ้าท่านต่อไป แต่คำถามว่าคืออะไรเนี่ยะคงไม่สมควรมั้งครับผมว่า
พี่ ฉือเปย ก็ตอบดีนะครับ แต่ทำไมโดนลบเยอะจัง
8/8/53 โพสต์โดย ฃุuศึกกู้จักsวๅa
9 จาก 17
คุณกิติธรตอบได้ดีมากๆครับ โหตให้ครับ
21/8/53 โพสต์โดย พี่โกโก้
10 จาก 17
ถามคำถามผิดครับ ต้องถามว่า พระศรีอริยเมตตรัย คือใคร ถึงจะถูก (ถามด้วยสติอันมีความอยากรู้)
ตอบ .. ท่านเป็นพระโพธิ์สัตว์ที่ บำเพ็ญพุทธบารมี เต็มบริบูรณ์ เป็นพระองค์แรก ต่อจากพระศากยมุณี (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)หรือพระพุทธโคดม และ เป็นผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในภายหน้า เป็น พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายใน ภัทรกัปป์ นี้

เจริญในธรรม ครับ
3/9/53 โพสต์โดย เต๋อ
11 จาก 17
คุณ  medecember  ผมขอ แหล่งข้อมูลที่ท่านนำมาหน่อยครับอยากได้
16/9/53 โพสต์โดย ต้นTON
12 จาก 17
คือ..? รู้..ตื่น..และเบิกบาน !
20/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 17
พระศรีอริยเมตตรัย คืออะไร ตอบว่าพระผู้ทรงมีเมตตาธรรมทั่วสากลโลก      
และผู้ใด้ไร้เมตตาธรรมบุคคลผู้นั้นย่อมไม่บรรลุธรรมใดๆ
26/12/53 โพสต์โดย ตะวันแห่งธรรม
14 จาก 17
พระศรีอริยเมตไตรย์ กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เรื่องราวการสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์ ตลอดจนบุคคลสำคัญในยุคพระศรีอารย์
http://alturl.com/frigf
10/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 17
พระศรีอริยเมตตรัย คือ มนุษย์เหมือน พวกท่านนี้หละ ก็แค่ฉลาดกว่าคนอื่น และสามารถสอน พระเจ้าเทวดา มนุษย์ มารพรหม ซาตาน ปีศาจ และ อื่นๆอีก รวมทั้งเป็นผู้นำคนใหม่ของโลก ก็แค่นี้หละ
2/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 17
หลวงปู่ทองทิพย์คือส่วนหนึ่งของพระศรีอริยเมตตรัยครับ
9/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 17
ดูเหมือนจะบัญญัติไว้จริงในพุทธทำนาย...ผมอ่านมาหลายเวบก็ดีครับ จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในยุคนั้น เมื่อต่อพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันซึ่งมีอายุศาสนา5,000 ปี แต่ดูไปดูเหมือนคนในยุคนี้ต่างปารถนายุค(ยุคพระศรีอริยเมตตรัย)นั้นเหลือเกิน..
6/12/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หากจะกล่าวว่า พระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตตรัย มาแล้ว
ท่านเชื่อเรื่อง "พระศรีอริยเมตไตรย์" หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?
ต่อจาก ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ จะเกิดอะไร
พระตรีมูรติกับพระอวโลกิเตศวรและพระศรีอริยะเมตรัยเป็นองค์เดียวกันหรือเปล่าครับ
มีใครพอจะทราบหรือเคยได้ยินหรือไม่ว่า "ในหลวงของเรา ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต" หลังจากพระศรีอริยเมตไตรย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู