หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนามีอะไรบ้าง
ศาสนา 17/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 8
ธรรมเป็นเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิต
หากปฏิบัติตามอย่างจริงจัง จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่าง

อริยสัจ 4  
ทุกข์
สมุทัย
นิโรธ
มรรค
17/6/54 โพสต์โดย คุณปิ่น
2 จาก 8
ทางสายกลางคือ มรรคมีองค์ 8 ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ หมายถึงเห็นถูกตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม
สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึงการพูดสนทนา แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม
สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง
สัมมาอาชีวะ คือ การทำมาหากินอย่างสุจริตชน
สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม
สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ
สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณ์อยู่เป็นปกติ
17/6/54 โพสต์โดย ผมรวยแล้วไม่โกง
3 จาก 8
เยอะครับ  

ถ้าฆารวาสอย่างเราๆ ใครไม่หวังถึงนิพพานก็ควรมี ศีล5 และ กรรมบถ10

ถ้ารักษาได้ครบและเคร่งครัด แม้ไม่ได้นิพพานแต่ก็ไม่ได้อบายภูมิเหมือนกัน
17/6/54 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
4 จาก 8
หลัก ของ ธรรมชาติ คืออะไร? ตอบคำถามนี้ได้ ก็จะได้ปฏิบัติถูกตามหลักธรรม หรือ ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

สิ่งที่เราเรียกว่า ธรรมชาติทั้งหมด แบ่งได้เป็น ๒ คือ รูปธรรม และ นามธรรม ธรรมชาติทั้ง ๒ นี้ มีลักษณะร่วมเหมือนกัน ๓ ประการ คือ เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หรือ เปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลา ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ ที่มันเป็นเช่นนั้น ไม่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆ ไม่มีคำว่าบังเอิญในธรรมชาติ ที่มันเกิดขึ้นได้มันต้องประกอบด้วยเหตุปัจจัยมาประชุมกันชั่วคราว พร้อมด้วยเหตุปัจจยให้อยู่ก็ต้องอยู่ พร้อมด้วยเหตุปัจจัยให้แตกสลายก็ต้องแตกสลาย ไม่สามารถควบคุมหรือบังคับบัญชาได้

หรือ สรุปเป็นกฏธรรมชาติ ๒ กฏ คือ กฏไตรลักษณ์ และกฏของเหตุปัจจัย

การปฏิบัติธรรม ตามความรู้ในกฏธรรมชาติ ๒ กฏนี้ จึงสรุปได้ง่ายๆ ว่า ทำให้ถูกเหตุถูกปัจจัย

เช่น ความเห็นผิด หรือ มิจฉาทิฐิ ถ้าเราจะดับ ก็ต้องรู้เหตุปัจจัยของมิจฉาทิฐิ และปฏิบัติเพื่อดับเหตุของมัน เพราะมิจฉาทิฐิ ก็เป็นธรรมชาติที่มีเหตุปัจจัย เกิดได้ ก็ดับได้ ถ้าไม่มีเหตุ ก็ไม่มีผล ... เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มีฯ

ความเห็นผิด มาจาก ข้อมูลที่ผิดในความทรงจำ เพราะฉะนั้น ถ้าเราเอาข้อมูลที่ถูกใส่เข้าไปแทน ความเห็นผิดก็ต้องดับไปตามหลักธรรมชาติ ... ข้อมูลที่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเห็นถูก หรือ สัมมาทิฐิ เพราะฉะนั้น การดับความเห็นผิด จึงแสดงได้ง่ายๆ ว่า ดับด้วยความเห็นถูก ... การปฏิบัติเพื่อสร้างความเห็นถูก ต้องไปทำที่เหตุ แต่พอดี การดับความเห็นผิด สร้างความเห็นถูก มันเกิดจากเหตุปัจจัยเดียวกัน คือ การได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ได้ความรู้ตามความเป็นจริงที่แท้จริง ... ความเห็นผิดดับไป ความเห็นถูกจึงเกิดขึ้นมาแทน

ข้อมูลที่ผิด หรือ ความไม่รู้ ภาษาธรรมเรียกว่า อวิชชา

ข้อมูลที่ถูก หรือ ความรู้ ภาษาธรรมเรียกว่า วิชชา หรือ ปัญญา

เห็นจริง เห็นตรง เห็นถูก ในภาษาธรรม เป็นการกล่าวย่อๆ ขยายเป็นความเต็มๆ ได้ว้า ได้รู้เห็นความจริงที่แท้จริงไม่ใช่ความจริงที่สมมุติ เกิดความเห็นตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติ เป็นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

การปฏิบัติเพื่อนิพพาน เราก็ต้องรู้เหตุปัจจัยที่ทำให้เราไม่นิพพาน หรือปัจจัยของชาติภพ แล้วเราก็ต้องดับที่เหตุ ให้สิ้นเชื่อเกิด เราก็จะไม่เกิดอีก ... เรียกความจริงอันประเสริฐนี้ว่า อริยสัจสี่

สิ่งที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิด ก็คือ ทุกข์ เพราะฉะนั้น คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีแต่เรื่องทุกข์กับการดับทุกข์ สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงปฏิบัติตรงไปที่การดับทุกข์ เพื่อดับชาติดับภพเท่านั้น
17/6/54 โพสต์โดย Darkcoder
5 จาก 8
ละชั่ว ทำดี  ใจใส
18/6/54 โพสต์โดย ไข่ปลาหมึก
6 จาก 8
การปฏิบัติตามหลักธรรม ในศาสนาพุทธ

หัวใจหลักธรรมศาสนาพุทธ คือ

สพฺพปาปสฺส อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทาสจิตฺตปริโยทปนํ  เอตํ พุทฺธานสาสนํ"

๑.การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
๒.การทำความดีให้เพียบพร้อม
๓.การชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส

นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

การปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

วิธีปฏิบัติให้ยึดและปฏิบัติตามมงคล ๓๘ เป็นคุณความดีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ในศาสนาพุทธ
มงคล ๓๘
มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล                                    มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต                                        มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม
มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา                         มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ
มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม                           มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน
มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน                            มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ                          
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ                                        มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู
มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต                                        มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล                                      
มงคลที่ ๘ มีศิลปะ                                             มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน                                  
มงคลที่ ๙ มีวินัย                                               มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต                                 มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ
มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา                              มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล
มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร                                     มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ
มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา (สามี)                    มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์
มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง                             มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจจ์
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน                                   มงคลที่ ๓๔ ทำนิพพานให้แจ้ง            
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม                                  มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม  
มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ                               มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก
มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ                              มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี
มงคลที่ ๑๙ งดเว้นบาป                                     มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม

หลักธรรม มีมากถึง 84000 พระธรรมขันธ์ ล้วนรวมลงมาที่ สติ

พุทธพจน์

“  ภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆ ก็ตาม
ย่อมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมด    รอยเท้าช้าง เรียกว่าเป็น
ยอดของรอยเท้าเหล่านั้น โดยความใหญ่ ฉันใด  กุศลธรรม
ทั้งหลาย อย่างใดๆ ก็ตาม     ย่อมมีความไม่ประมาทเป็นมูล
ประชุมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมด   ความไม่ประมาท
เรียกได้ว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้น ฉันนั้น  ”
18/6/54 โพสต์โดย Miscellanous
7 จาก 8
มี"สติ" อยู่กับตัวตลอดเวลา ปฏิบัติทาน...ศีล...ภาวนา เพื่อละ"อัตตา"(ความเห็นแก่ตัว) ...ทำลายตัวกูของกูได้เมื่อไร? นั่นคือเห็นพระไตรลักษณ์("อนิจจัง"...ความไม่เที่ยง  "ทุกขัง"...ความเป็นทุกข์อยู่ในตัว คือคงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้ "อนัตตา"...ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างแท้จริง ต้องเสื่อมไปสลายไป )ได้โดยชัดเจน ทั้งหมดทั้งปวงนี้คือการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาครับ.
27/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 8
งงไม่รู้
15/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ข่าวที่สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเกี่ยว
อยากถ่องแท้ในหลักธรรมพระพุทธศาสนาครับ
สถานที่สำคัญ ในทางพุทธศาสนามีอะไรบ้าง หลักๆ
มนุษย์ต้องมีศาสนา
พระพุทธเจ้าปฏิวัติศาสนาพราหมณ์อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู