หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ช่วยแปลคำกล่าวรายงานของประธานในพิธีเปิดเป็นภาษาอังกฤษให้ทีค่ะ
ช่วยแปลคำกล่าวรายงานของประธานในพิธีเปิดเป็นภาษาอังกฤษให้ทีค่ะ
-----------------------------------------------

ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ทั้ง 42 โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกท่าน
กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของสถานศึกษา (TQA)” ในวันนี้
ตามที่ประธานคณะกรรมการดำเนินงานได้รายงานให้ทราบแล้วนั้น  เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจร่วมกันและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการระบบคุณภาพของสถานศึกษาของไทย  ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อันจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนอันเป็นเป้าหมายปลายทางของการจัดการศึกษา  โดยที่ระบบบริหารการจัดการนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่จะพัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ  ซึ่งอิงมาจากแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA)  เพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลกต่อไป
ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการให้มีการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น  และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน  ที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาระบบคุณภาพของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลต่อไป
ในโอกาสนี้กระผมขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุข ความเจริญในชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไป  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมจึงขอเปิด “โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของสถานศึกษา (TQA)” ณ บัดนี้

------------------------------------------

ขอบคุณค่ะ
การศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | การแปล | ภาษาอังกฤษ 31/5/55 โพสต์โดย Timmic
คำตอบ
1 จาก 2
If you translate, I can help fix it.  But to translate this whole thing is wayyyy too long...
*** แปลยากนะเนียะ!!

* ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ทั้ง 42 โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกท่าน
* กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของสถานศึกษา (TQA)”

[a] School Directors, Assistant School Directors, and Secondary Education Service Area Officers from the 4th district (?).  
or
[b] Ladies and Gentlemen (copy)  =)
It is my pleasure to be hosting today's opening ceremony for “โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของสถานศึกษา (TQA)”

* ในวันนี้ตามที่ประธานคณะกรรมการดำเนินงานได้รายงานให้ทราบแล้วนั้น  
* เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจร่วมกันและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการระบบคุณภาพของสถานศึกษาของไทย  
* ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  
* ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
* อันจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนอันเป็นเป้าหมายปลายทางของการจัดการศึกษา  

* โดยที่ระบบบริหารการจัดการนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่จะพัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ  
* ซึ่งอิงมาจากแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA)  
* เพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลกต่อไป

The Secondary Education Service Area Office 4 is holding this project to help everyone understand and recognize the importance of Thailand Management Total Quality in Education Institution.  

This institution(or project, or management system?) is a valuable mechanism in pushing schools toward a world class standard through Office of The Basic Education Commission's policy, with the ultimate goal of improving students' educational study.  

This management system has shown promising results by improving the operational quality toward the global standard, which led to the honor of receiving Thai Quality Award (TQA).  

ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการให้มีการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น  และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน  ที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาระบบคุณภาพของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลต่อไป
ในโอกาสนี้กระผมขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุข ความเจริญในชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไป  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมจึงขอเปิด “โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของสถานศึกษา (TQA)” ณ บัดนี้

Thank you everyone for coming today.  I hope that this seminar will be educational and help everyone achieve a greater understanding.  And now, it is time for the official Opening Ceremony “โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของสถานศึกษา (TQA)”
31/5/55 โพสต์โดย kitto
2 จาก 2
สองประโยคแรก  ทำให้มันเรียบง่าย

Ladies and Gentlemen;
It is my great pleasure to officiate the opening ceremony of the TQA today..
31/5/55 โพสต์โดย Non-Guru from the EU
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกอ เป็นได้อย่างไร
การจัดการ
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคนิค PBM มีหลักการอย่างไร ?
ถ้าจะไป ศึกษาต่อ ที่คณะ วิทยาการจัดการ (วจก.) สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเตรียมตัวด้านใดบ้างคะ ?
การจัดการคุณภาพการศึกษาต้องช่วยลดต้นทุนการจัดการศึกษา ไม่ใช่เพิ่มค่าใช้จ่าย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู