หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วรรณคดีคืออะไร
ความหมายของวรรณคดี
13/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 11
คำว่าวรรณคดี  มาจากคำว่า วรรณคติ  แปลว่า ทางแห่งหนังสือ  แนวทางในการเขียนหนังสือ    ซึ่งโดยนัยจะหมายถึง หนังสือดีมีความประณีตในการประพันธ์และมีคุณค่าความงาม  
คำว่าวรรณคดีเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาวรรณคดีสโมสร ขึ้นเมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๗ เพื่อส่งเสริมการแต่งหนังสือให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และได้สาระประโยชน์  เนื่องจากในยุคนั้นการแต่งหนังสือมักเลียนแบบการสำนวนภาษาต่างประเทศ มีการใช้คำทับศัพท์  ใช้ภาษาผิด ๆ จนทำให้หลักไวยากรณ์ผิดเพี้ยนไป
13/11/51 โพสต์โดย ป๊าป้า
2 จาก 11
วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมหรืองานเขียนที่ยกย่องกันว่าดี มีสาระ และมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ การใช้คำว่าวรรณคดีเพื่อประเมินค่าของวรรณกรรมเกิดขึ้นในพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสรในสมัยรัชกาลที่ 6

           วรรณคดี เป็นวรรณกรรมที่ถูกยกย่องว่าเขียนดี มีคุณค่า สามารถทำให้ผู้อ่านเกิดอารมสะเทือนใจ มีความคิดเป็นแบบแผน ใช้ภาษาที่ไพเราะ เหมาะแก่การให้ประชาชนได้รับรู้ เพราะ สามารถ ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร

ประเภท
วรรณคดีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

วรรณคดีมุขปาฐะ คือ วรรณคดี แบบที่เล่ากันมาปากต่อปาก ไม่ได้บันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เพลงพื้นบ้าน นิทานชาวบ้าน บทร้องเล่น
วรรณคดีราชสำนัก หรือ วรรรคดีลายลักษณ์ เช่น ไตรภูมิพระร่วง พระอภัยมณี อิเหนา ลิลิตตะเลงพ่าย

วรรณคดีในภาษาไทย
          วรรณคดีในภาษาไทย ตรงกับคำว่า "Literature ในภาษาอังกฤษ" โดยคำว่า Literature ในภาษาอังกฤษมาจากภาษาลาติน แปลว่า การศึกษา ระเบียบของภาษา ซึ่งในภาษาอังกฤษจะมีความหมายหลายอย่าง ดังนี้

อาชีพการประพันธ์
งานเขียนในสมัยใดสมัยหนึ่ง
งานประพันธ์ที่ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ และผู้อ่านทั่วไป
สำหรับในภาษาไทย วรรณคดี ปรากฏครั้งแรกในหนังสือพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสร วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 โดยมีความหมายคือ หนังสือที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดี นั้นคือมีการใช้ภาษาอย่างดี มีศิลปะการแต่งที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านศิลปะการใช้คำ ศิลปะการใช้โวหารและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และภาษานั้นให้ความหมายชัดเจน ทำให้เกิดการโน้มน้าวอารมณ์ผู้อ่านให้คล้องตามไปด้วย กล่าวง่ายๆ คือ เมื่อผู้อ่าน ๆ แล้วทำให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง ตื่นเต้นดื่มด่ำ หนังสือเล่มใดอ่านแล้วมีอารมณ์เฉยๆ ไม่ซาบซึ้งตรึงใจและทำให้น่าเบื่อถือว่าไม่ใช่วรรณคดี หนังสือที่ทำให้เกิดความรู้สึกดื่มด่ำดังกล่าวนี้จะต้องเป็นความรู้สึกฝ่ายสูง คือทำให้เกิดอารมณ์ความนึกคิดในทางที่ดีงาม ไม่ชักจูงในทางที่ไม่ดี

การศึกษาวรรณคดีโดยวิเคราะห์ตามประเภท สามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

วรรณคดีคำสอน
วรรณคดีศาสนา
วรรณคดีนิทาน
วรรณคดีลิลิต
วรรณคดีนิราศ
วรรณคดีเสภา
วรรณคดีบทละคร
วรรณคดีเพลงยาว
วรรณคดีคำฉันท์
วรรณคดียอพระเกียรติ
วรรณคดีคำหลวง
วรรณคดีปลุกใจ
13/11/51 โพสต์โดย Nate_1983
3 จาก 11
ไคเรียนป.๕อะ
8/2/53 โพสต์โดย ข้อเสนอแนะหมายถึง
4 จาก 11
วรรณคดี หมายถึง ศิลปกรรมประเภทหนึ่ง ที่ใช้ภาษา มาประกอบสร้าง (เป็นงานศิลปะ เช่นเดียวกับ จิตรกรรม ประติมากรรม) เนื้อหาของวรรณคดีย่อมเกี่ยวพันกับชีวิตของมนุษย์ เผยให้เห็นความจริงของชีวิต โลก และสังคมของมนุษย์ (แม้ว่าบางเรื่องอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว หรือสัตว์ แต่ก็เป็นตัวแทนของมนุษย์เช่นกัน และมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดแบบมนุษย์) ก่อให้เกิดความกระทบอารมณ์ด้วยวรรณศิลป์/ภาษาที่เป็นศิลปะ/กลวิธีทางภาษา ซึ่งกระตุ้นให้ผู้รับสารคิด เพ่งพินิจและเข้าถึงเนื้อหาทางความคิด

วรรณคดี อาจไม่ได้ออกมาในรูปของหนังสือ แต่อาจเป็นในรูปของเรื่องเล่าแบบมุขปาฐะ(เล่ากันปากต่อปาก ไม่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร) หรือบทเพลง/เนื้อเพลงประกอบทำนอง หรือบทสวด(เช่น การสวดมหาชาติ/มหาเวสสันดรชาดก)

การประเมินค่าทางวรรณคดี ไม่ได้พิจารณาที่การใช้ภาษาให้ถูกต้อง หากแต่พิจารณาในแง่ความงามของศิลปะ พิจารณาการใช้ภาษาว่าช่วยสื่อความรู้สึกนึกคิดอย่างไร มีพลังหรือไม่ มีความเอกภาพของงานหรือไม่(ดูการใช้ภาษาเพื่อสื่อเนื้อหา ความเชื่อมโยง เป็นผลต่อกันในการสื่อสาร)พิจารณาที่คุณค่าทางอารมณ์ กระตุ้นความรู้สึก สร้างความกระทบอารมณ์หรือไม่ และมีคุณค่าทางความคิด>>ให้ความเข้าใจชีวิต เข้าใจโลก เข้าใจสังคมหรือไม่ ในแง่ใดบ้าง

ระดับของคุณค่าดังกล่าวนี้ก็แตกต่างกันไปแต่ละชิ้นงาน หรืออาจมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปในแต่ละงาน

--สรุป คือ วรรณคดี >> ต้องดูที่ความเป็นศิลปะ--ซึ่งต้องมีความงาม--สร้างความกระทบใจ--จรรโลงใจ,จรรโลงสังคม(ต้องไม่มุ่งจะเหนี่ยวโน้มผู้รับสารให้มีจิตตกต่ำไปในทางเสื่อม)
6/4/53 โพสต์โดย bamboo9
5 จาก 11
คนอายุ11ปี
4/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 11
วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมหรืองานเขียนที่ยกย่องกันว่าดี มีสาระ และมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ การใช้คำว่าวรรณคดีเพื่อประเมินค่าของวรรณกรรมเกิดขึ้นในพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสรในสมัยรัชกาลที่ 6
วรรณคดี เป็นวรรณกรรมที่ถูกยกย่องว่าเขียนดี มีคุณค่า สามารถทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีความคิดเป็นแบบแผน ใช้ภาษาที่ไพเราะ เหมาะแก่การให้ประชาชนได้รับรู้ เพราะ สามารถ ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร
4/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 11
เราเรียนป.5
4/4/54 โพสต์โดย Supamas
8 จาก 11
วรรณคดี คือ ศิลปะอย่างหนึ่งที่ถ่ายทอด ทางด้านท่าทาง อารมณ์ และความรู้สึกของตัวละครนั้นๆๆๆๆ
17/7/54 โพสต์โดย Flimmy
9 จาก 11
วรรณคดี เจริญในสมัยรัชการที่ 6 ด้วยนะครับ
21/8/55 โพสต์โดย pawat boonyoung
10 จาก 11
วรรณคดี ก็คือ หนังสือหรืองานเขียนที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี มีความงามด้านภาษา การใช้คำ มีคุณค่าเข้าขั้นวรรณศิลป์ และมีเนื้อหาที่ดีสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านให้เกิดความเพลิดเพลิน ความสำนึกคิด และอารมณ์ต่าง ๆ ตามผู้เขียน และเพื่อให้เข้าใจความหมายของวรรณคดีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอกล่าวถึงคุณสมบัติที่สำคัญของวรรณคดีซึ่งพระมหากุเทพ ใสกระจ่าง  ได้สรุปไว้ดังนี้
       1. มีความเป็นศิลป (Artistic) ในคุณลักษณะข้อนี้วรรณคดีต้องมีความงดงาม กล่าวคือ ต้องสะท้อนชีวิตในแง่ความเป็นจริงที่ถูกต้องงดงาม
       2. มีลักษณะของการคาดคะเน (Suggestive) วรรณคดีจะไม่อยู่ในลักษณะเปิดเผยแบบตายตัว หากแต่จะเข้าใจได้โดยการคาดคะเน การตีความหมายทางวรรณคดีจะขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของแต่ละคน การคาดคะเนอาจจะแตกต่างกันไปตามความซาบซึ้ง (Appreciation) ของคนอ่าน
       3. มีลักษณะของความคงทน (Permanent) เป็นที่น่าสังเกตว่า งานที่เป็นวรรณคดีนั้น โดยมากจะมีลักษณะคงทน กล่าวคือ เป็นที่นิยมและอยู่ในความทรงจำของคนอ่านในระยะเวลาอันยาวนาน ไม่ใช่เป็นที่นิยมกันในวันนี้วันเดียว
27/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 11
วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมหรืองานเขียนที่ยกย่องกันว่าดี มีสาระ และมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ การใช้คำว่าวรรณคดีเพื่อประเมินค่าของวรรณกรรมเกิดขึ้นในพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสรในสมัยรัชกาลที่ 6
วรรณคดี เป็นวรรณกรรมที่ถูกยกย่องว่าเขียนดี มีคุณค่า สามารถทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีความคิดเป็นแบบแผน ใช้ภาษาที่ไพเราะ เหมาะแก่การให้ประชาชนได้รับรู้ เพราะ สามารถ ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรประเภท

วรรณคดีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
วรรณคดีมุขปาฐะ
คือ วรรณคดี แบบที่เล่ากันมาปากต่อปาก ไม่ได้บันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เพลงพื้นบ้าน นิทานชาวบ้าน บทร้องเล่น
วรรณคดีราชสำนัก หรือ วรรรคดีลายลักษณ์
เช่น ไตรภูมิพระร่วง พระอภัยมณี อิเหนา ลิลิตตะเลงพ่าย
28/4/56 โพสต์โดย หะ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วรรณคดีมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร
หลักธรรมาภิบาลคืออะไร
แผน เนตรจันทรา คืออะไร
อาณาจักรศรีวิชัยรับวัฒนธรรมมาจากประเทศอะไร
ชื่อ ดวงธิดา แปลว่าอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู