หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พญาครุฑกลัวอะไร
ปัญหาคาใจ 31/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
กลัวนาคครับ
31/7/54 โพสต์โดย Champster
2 จาก 4
ยักษ์ กิน ครุฑ
ครุฑ กิน นาค
นาค กิน คนธรรณ์
คนธรรณ์ กิน มักลีผล
31/7/54 โพสต์โดย แป๊ป โบโร่
3 จาก 4
เขาว่ากันว่าสมัยก่อนพุทธกาลพวกครุฑเป็นศัตรูกับพวกพญานาคครับ

พระพุทธเจ้าเคยเสวยชาติเป็นพญานาคชื่อ ท่านภูริทัต ในภูริทัตชาดก ฉันใด
พระพุทธองค์ ก็เคยเสวยชาติเป็นพญาครุฑ ในปัณฑรกชาดก ฉันนั้นด้วย

........................เอามาพอสังเขป


พระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้ว ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น ก็หามิได้ แม้ในชาติก่อน พระเทวทัตก็กระทำมุสาวาทจนถูกแผ่นดินสูบ
แล้วทรงประชุมชาดกว่า
ชีเปลือยได้มาเป็นพระเทวทัต
นาคราชได้มาเป็นพระสารีบุตร
ส่วนสุบรรณราชได้มาเป็นเราผู้ตถาคต ฉะนี้แล.
(สุบรรณราช ก็คือพระยาครุฑ นะครับ )

อ่านอรรถกถา เรื่องราวได้ที่ http://www.84000.org/tipitaka/atth/jataka.php?i=272387
ต้นตระกูลทั้งนาคและครุฑ มีพระพุทธองค์เป็นต้นตระกูลเหมือนกัน

........................................................................


เรื่องนิสัยของพญาครุฑ

เช่นเดียวกับ ใน ภูริทัตชาดก ที่ครุฑถวายมนตร์จับนาคราช ให้ฤาษี เพราะ ยำเกรง และกลัวบาปที่ไปเอาต้นไทรจากท้ายศาลาของฤาษี แสดงว่า ครุฑ มี หิริ โอตตัปปะ ต่อผู้ทรงศีลมาก ศรัทธาแรง จริงๆ
ในกาลนั้น ยังมีครุฑตนหนึ่ง อยู่ที่ต้นงิ้ว ทางมหาสมุทรภาคใต้ กระพือลมปีก แหวกน้ำในมหาสมุทรลงไป จับศีรษะนาคราชได้ตัวหนึ่ง.แท้จริงในกาลนั้น ครุฑทั้งหลาย ยังไม่รู้จักวิธีจับนาค ครั้นภายหลัง จึงรู้จักวิธีจับนาคอย่างในปัณฑรกชาดก(๑. ขุ. ชา.๒๗/๒๓๘๗). แต่ครุฑตัวนั้น เมื่อจับนาคทางศีรษะ ยังไม่ทันน้ำจะท่วมมาถึงก็หิ้วนาคขึ้นได้ ปล่อยให้นาคห้อยหางลง พาบินไปเบื้องบนป่าหิมพานต์.ก็ในกาลนั้นมีพราหมณ์ชาวกาสิกรัฐผู้หนึ่ง ออกบวชเป็นฤาษีสร้างบรรณศาลาอาศัย อยู่ในหิมวันตประเทศ.ที่สุดจงกรมของฤาษีนั้น มีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง.ฤาษีนั้นทำที่พักผ่อนหย่อนใจ ในกลางวันที่โคนต้นไทรนั้นครุฑหิ้วนาคผ่านไปถึงตรงยอดไทร.นาคปล่อยหางห้อยอยู่ก็เอาหางพันคาคบ ต้นไทรด้วยหมายใจจะให้พ้น.ครุฑมิทันรู้ก็รีบไปทางอากาศ เพราะมันมีกำลังมาก.ต้นไทรพร้อมทั้งรากติดหางนาคไปด้วย. เมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้วก็จิกด้วยจะงอยปาก ฉีกท้องนาคกินมันเหลวของนาค.ทิ้งร่างลงไปในท้องมหาสมุทร ต้นไทรก็ตกลงเสียงดังสนั่นหวั่นไหว.ครุฑสงสัยว่า เสียงอะไร ก็มองไปดูเบื้องต่ำ แลเห็นต้นไทร.จึงคิดในใจว่า ต้นไทรนี้เราถอนมาแต่ไหน ก็นึกได้โดยถ่องแท้ว่าต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของพระดาบส.ตัวเราจะปรากฏว่า ทำอกุศลหรือไม่หนอ เราจักไปถามดาบสนั้นดูก็จะรู้ได้.ดังนี้แล้วก็แปลงเพศ เป็นมาณพน้อยไปสู่สำนักพระดาบส.ขณะนั้นพระดาบสกำลังทำที่นั้นให้สม่ำเสมอ.พระยาสุบรรณไหว้พระดาบสแล้วก็นั่งอยู่ ณ ที่สมควร ทำทีประหนึ่งว่าไม่รู้แกล้งถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ที่ตรงนี้เดิมเป็นที่อยู่ของอะไร.ดาบสตอบว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุ สุบรรณตนหนึ่งนำนาคมา เพื่อเป็นภักษาหาร.เมื่อนาคเอาหางพัน คาคบต้นไทรด้วยหมายจะให้พ้นสุบรรณนั้นมิทันรู้บินไปโดยเร็ว เพราะความที่ตนมีกำลังมาก.เมื่อเป็นเช่นนี้ต้นไม้ในที่นี้ ก็ถูกถอนขึ้นทันทีที่ตรงนี้แหละเป็นที่แห่งต้นไทรนั้นถอนขึ้น. สุบรรณถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ อกุศลกรรมจะมีแก่สุบรรณหรือไม่.ดาบสตอบว่า ถ้าหากว่า สุบรรณนั้นไม่รู้อกุศลกรรมก็ไม่มี เพราะไม่มีเจตนา.สุบรรณถามว่า ก็อกุศลกรรมจะมีแก่นาคนั้นหรือไม่เล่าเจ้าข้า.ดาบสตอบว่า นาคก็มิได้จับเหนี่ยวไว้เพื่อจะให้ต้นไทรเสียหายจับเหนี่ยวไว้เพื่อจะให้พ้นภัยเพราะเหตุนั้นอกุศลกรรมก็ไม่มีแก่นาคแม้นั้นเหมือนกัน.
สุบรรณได้ฟังคำของดาบสก็ยินดีจึงกล่าวว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้านี้แหละ คือสุบรรณนั้น.ข้าพเจ้ายินดีด้วยพระผู้เป็นเจ้าแก้ปัญหา ข้าพเจ้ารู้มนต์ชื่อว่าอาลัมพายน์ บทหนึ่งหาค่ามิได้. ข้าพเจ้าจะถวายมนต์นั้นแก่พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นส่วนบูชาอาจารย์.พระผู้เป็นเจ้าจงรับไว้เถิด. ดาบสกล่าวว่า พอละ เราไม่ต้องการด้วยมนต์ท่านจงไปเถิด. สุบรรณวิงวอนอยู่บ่อยๆ จนพระดาบสรับแล้วจึงถวายมนต์.แล้วบอกยาแก่ดาบสแล้วก็หลีกไป.

.................

...............ที่มา http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=6&p=2
31/7/54 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
4 จาก 4
ไม่ค่อยแน่ใจนะจ๊ะ...เพราะไม่ค่อยเคยได้ยินว่าครุฑกลัวอะไร...แม้แต่พระนารายณ์ครุฑก็ยังไม่แพ้เลย...ดังนั้นถ้าจะมีอะไรหรือใครที่ทำให้ครุฑกลัวได้...ก็น่าจะเป็นพ่อครุฑ-แม่ครุฑละมังจ๊ะ...
5/8/54 โพสต์โดย พี่กะทิ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การ คล้อง พญาครุฑ แล้วดีอย่างไร เเล้วมีข้อห้ามอะไรบ้างครับ
ระหว่าง ครุฑ กับ ยักษ์ ใครสูงกว่ากัน และ มีกำลังมากกว่า
ใครพอทราบบ้างไม่ว่า พญาครุฑ ของวัดไหนที่ดังแล้วดีทีสุดนะคับ
ยักษ์ กับ พญานาค ใครมีฤทธิ์มากกว่ากัน
นส4จโอนหรือชื้อขายได้หรือไม่ครุฑแดง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู