ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
กลับไปที่คำถาม
ประวัติการแก้ไข
2
ปราชญ์ชาวบ้าน

มีรายนาม  ดังนี้

ศ.นพ.ประเวศ วะสี : ราษฎรอาวุโส

ครูคำป่วน สุธงษา ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม

ครูเกรียงศักดิ์ กาญจนฤทธากรณ์ ครูภูมิปัญญาไทยด้านปรัชญา ศาสนา

ครูสุนา ศรีบุตรโคตร ครูภูมิปัญญาไทยด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ครูดาราวรรณ เด่นอุดม ครูภูมิปัญญาไทยด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ครูคำสอน สระทอง ครูภูมิปัญญาไทยด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

สมณะเสียงศีล ชาตวโร ผู้นำหลักธรรมมาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

พระสุบิณ ปณีโต ผู้ริเริ่มกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จังหวัดตราด

พระพยอม กัลยาโณ พระนักพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ครูเสวก มาลาพงษ์ ต้นแบบแนวคิดเกษตรผสมผสานแห่งเมืองกาญฯ

ครูสำเนียง ผดุงศิลป์ ผู้อนุรักษ์การทำหัวโขน

ครูสมบัติ กาญจนา ผู้ปรับประยุกต์แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

ครูสมชาย สมานตระกูล ผู้นำหลักศาสนามาจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

นายมั่น สามสีครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม (เกษตรอินทรีย์)

วินัย ห้วงน้ำ : ขบถป่าชายเลนแห่งบ้านเปร็ดใน

พระครูสุธรรมนาถ

ครูเลื่อน สุนทรวาทิน...ครูดนตรีสี่แผ่นดิน

อาจารย์เสรี หวังในธรรม...บรมครูนาฏศิลป์ไทย

ปั๋น อินหลี ตำนานนักสู่สามัญชน คนหวงแผ่นดิน

ดือราแม ดาราแม เกษตรกรผู้นำวิถีธรรมชาติและคำสอนศาสนา

แม่ฤทธิ์ บุญประกอบ หญิงนักสู้แห่งผืนป่าดงขุมคำ สืบ นาคะเสถียร

ประยงค์ รณรงค์ : ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของรางวัลแมกไซไซ

พ่อคำเดื่อง ภาษี : เส้นทางสู่วิถีที่ยั่งยืน

พ่อมหาอยู่ สุนทรธัย : ปราชญ์ชาวบ้านอาวุโสของภาคอีสานที่มีความสุข

พ่อเชียง ไทยดี : ปราชญ์ชาวบ้านนักวิจัยรุ่นลายคราม จ.สุรินทร์

พ่อผาย สร้อยสระกลาง : ปราชญ์ชาวบ้าน นักจัดการ จ.บุรีรัมย์

พ่อสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ : ปราชญ์ชาวบ้านที่ไม่ยอมหยุดเรียนรู้

บุญเต็ม ชัยลา : ปราชญ์นักพัฒนาแห่งหมู่บ้านดงบัง

พ่อเล็ก กุดวงศ์แก้ว : ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสกลนคร

พ่อฉลวย แก้วคง : พุทธเกษตรกรรม นิพพานการเกษตร

ป๊ะหรน หมัดหลี : เกษตรธาตุสี่ วิถีแห่งน้ำ ดิน ลม

อาจารย์สมหมาย หนูแดง ไร่ทนเหนื่อย ประธานกลุ่มปลูกผักบ้านพุน้ำทิพย์

นายคำอ้าย เดชดวงตา : ปราชญ์การแกะสลักไม้

นางบัวซอน ถนอมบุญ : เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเพลงซอพื้นบ้านในเขตจังหวัดเชียงใหม่

นายจอนิ โอ่โดเชา : ผู้นำเครือข่ายชนเผ่า เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่วางกว่า และเกษตรกรภาคเหนือ

นางประนอม ทาแปง : ปราชญ์แห่งการทอผ้าพื้นเมือง

พระครูพิทักษ์นันทคุณ : นำหลักศาสนาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

นายคำผาย นุปิง : นำเพลงซอเป็นสื่อการเรียนรู้สาขาต่าง ๆ สู่ชุมชน

นางสาวศรีสวลัย คำรังษี : รวมกลุ่มสมาชิกเพื่อการเรียนรู้และดำเนินธุรกิจชุมชน

นายชูศักดิ์ หาดพรม : ตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสวนเกษตรผสมผสาน

นายสมพงษ์ มาจันทร์ : ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

นายมานพ ยาระณะ : ศิลปินพื้นบ้านล้านนา-ช่างฟ้อน

นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม : วนเกษตร กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง

พ่อจันทร์ที ประทุมภา : ปราชญ์ผู้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

ทองมา เปรียบยิ่ง : วิถีเกษตรแบบธรรมชาติ

พ่อทองหล่อ เจนไธสง : ปราชญ์ชาวบ้านผู้พึ่งตนเองด้วยการออม

หลวงปู่หงษ์ พระผู้สร้างผืนป่า รักษาธรรม

พ่อชาลี มาระแสง : ปราชญ์ชาวบ้านนักปลูกต้นไม้

นายหะมะ แบลือแบ : ผู้พิทักษ์ดิเกฮูลู

ครูพัฒน์ เกื้อสกุล นายหนังจอมธรรมะ

ครูประกอบ อุบลขาว ครูภูมิปัญญาไทยด้านแพทย์แผนไทย

ครูกุศล นิลลออ ครูภูมิปัญญาการทอผ้านาหมื่นศรี

ครูอิ่ม บรมครูแกะหนังตะลุงของภาคใต้

ครูนิยม แก้วแสงเรือง ครูภูมิปัญญาไทยด้านแพทย์แผนไทย

ครูเจือ บุญไชยสุริยา ครูภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย

ครูเคล้า แก้วเพชร นักพัฒนากองทุน

ครูหิน จุฑาทิพย์ชาติกุล ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม (เกษตรอินทรีย์)

ครูสุนทร พรรณรัตน์ ครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม (จิตรกรรม)

ครูสำเร็จ คำโมง ครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม

ครูสวิง บุญเจิม ครูภูมิปัญญาไทยด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ครูสมพงษ์ มาจันทร์ ครูภูมิปัญญาไทยด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

ครูแวว วงคำโสม ครูภูมิปัญญาไทยด้านแพทย์แผนไทย (สมุนไพร)

ครูประมวล พิมพ์เสน ครูภูมิปัญญาไทยด้านภาษาและวรรณกรรม

ครูบำเพ็ญ ณ อุบล ครูภูมิปัญญาไทยด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ครูบัวเรียน วาปีสา ครูภูมิปัญญาไทยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครูธีระ โกมลศรี ครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม (ดนตรีพื้นบ้าน)

ครูทองใส ทับถนน ครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม(ดนตรีพื้นบ้าน-พิณอีสาน)

ครูทองคำ สายสะอาด ครูภูมิปัญญาไทยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครูจันดี หลักคำพัน ครูภูมิปัญญาไทยด้านภาษาและวรรณกรรม

พ่อทัศน์ กระยอม : ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น

"จูหลิง" ประทีปแห่งดอยเหนือ

พ่อประคอง มนต์กระโทก : ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนครราชสีมา
1
ปราชญ์ชาวบ้าน
จาก ThaiPoliticsGovernment
ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ศ.นพ.ประเวศ วะสี : ราษฎรอาวุโส

ครูคำป่วน สุธงษา ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม

ครูเกรียงศักดิ์ กาญจนฤทธากรณ์ ครูภูมิปัญญาไทยด้านปรัชญา ศาสนา

ครูสุนา ศรีบุตรโคตร ครูภูมิปัญญาไทยด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ครูดาราวรรณ เด่นอุดม ครูภูมิปัญญาไทยด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ครูคำสอน สระทอง ครูภูมิปัญญาไทยด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

สมณะเสียงศีล ชาตวโร ผู้นำหลักธรรมมาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

พระสุบิณ ปณีโต ผู้ริเริ่มกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จังหวัดตราด

พระพยอม กัลยาโณ พระนักพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ครูเสวก มาลาพงษ์ ต้นแบบแนวคิดเกษตรผสมผสานแห่งเมืองกาญฯ

ครูสำเนียง ผดุงศิลป์ ผู้อนุรักษ์การทำหัวโขน

ครูสมบัติ กาญจนา ผู้ปรับประยุกต์แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

ครูสมชาย สมานตระกูล ผู้นำหลักศาสนามาจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

นายมั่น สามสีครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม (เกษตรอินทรีย์)

วินัย ห้วงน้ำ : ขบถป่าชายเลนแห่งบ้านเปร็ดใน

พระครูสุธรรมนาถ

ครูเลื่อน สุนทรวาทิน...ครูดนตรีสี่แผ่นดิน

อาจารย์เสรี หวังในธรรม...บรมครูนาฏศิลป์ไทย

ปั๋น อินหลี ตำนานนักสู่สามัญชน คนหวงแผ่นดิน

ดือราแม ดาราแม เกษตรกรผู้นำวิถีธรรมชาติและคำสอนศาสนา

แม่ฤทธิ์ บุญประกอบ หญิงนักสู้แห่งผืนป่าดงขุมคำ สืบ นาคะเสถียร

ประยงค์ รณรงค์ : ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของรางวัลแมกไซไซ

พ่อคำเดื่อง ภาษี : เส้นทางสู่วิถีที่ยั่งยืน

พ่อมหาอยู่ สุนทรธัย : ปราชญ์ชาวบ้านอาวุโสของภาคอีสานที่มีความสุข

พ่อเชียง ไทยดี : ปราชญ์ชาวบ้านนักวิจัยรุ่นลายคราม จ.สุรินทร์

พ่อผาย สร้อยสระกลาง : ปราชญ์ชาวบ้าน นักจัดการ จ.บุรีรัมย์

พ่อสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ : ปราชญ์ชาวบ้านที่ไม่ยอมหยุดเรียนรู้

บุญเต็ม ชัยลา : ปราชญ์นักพัฒนาแห่งหมู่บ้านดงบัง

พ่อเล็ก กุดวงศ์แก้ว : ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสกลนคร

พ่อฉลวย แก้วคง : พุทธเกษตรกรรม นิพพานการเกษตร

ป๊ะหรน หมัดหลี : เกษตรธาตุสี่ วิถีแห่งน้ำ ดิน ลม

อาจารย์สมหมาย หนูแดง ไร่ทนเหนื่อย ประธานกลุ่มปลูกผักบ้านพุน้ำทิพย์

นายคำอ้าย เดชดวงตา : ปราชญ์การแกะสลักไม้

นางบัวซอน ถนอมบุญ : เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเพลงซอพื้นบ้านในเขตจังหวัดเชียงใหม่

นายจอนิ โอ่โดเชา : ผู้นำเครือข่ายชนเผ่า เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่วางกว่า และเกษตรกรภาคเหนือ

นางประนอม ทาแปง : ปราชญ์แห่งการทอผ้าพื้นเมือง

พระครูพิทักษ์นันทคุณ : นำหลักศาสนาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

นายคำผาย นุปิง : นำเพลงซอเป็นสื่อการเรียนรู้สาขาต่าง ๆ สู่ชุมชน

นางสาวศรีสวลัย คำรังษี : รวมกลุ่มสมาชิกเพื่อการเรียนรู้และดำเนินธุรกิจชุมชน

นายชูศักดิ์ หาดพรม : ตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสวนเกษตรผสมผสาน

นายสมพงษ์ มาจันทร์ : ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

นายมานพ ยาระณะ : ศิลปินพื้นบ้านล้านนา-ช่างฟ้อน

นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม : วนเกษตร กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง

พ่อจันทร์ที ประทุมภา : ปราชญ์ผู้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

ทองมา เปรียบยิ่ง : วิถีเกษตรแบบธรรมชาติ

พ่อทองหล่อ เจนไธสง : ปราชญ์ชาวบ้านผู้พึ่งตนเองด้วยการออม

หลวงปู่หงษ์ พระผู้สร้างผืนป่า รักษาธรรม

พ่อชาลี มาระแสง : ปราชญ์ชาวบ้านนักปลูกต้นไม้

นายหะมะ แบลือแบ : ผู้พิทักษ์ดิเกฮูลู

ครูพัฒน์ เกื้อสกุล นายหนังจอมธรรมะ

ครูประกอบ อุบลขาว ครูภูมิปัญญาไทยด้านแพทย์แผนไทย

ครูกุศล นิลลออ ครูภูมิปัญญาการทอผ้านาหมื่นศรี

ครูอิ่ม บรมครูแกะหนังตะลุงของภาคใต้

ครูนิยม แก้วแสงเรือง ครูภูมิปัญญาไทยด้านแพทย์แผนไทย

ครูเจือ บุญไชยสุริยา ครูภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย

ครูเคล้า แก้วเพชร นักพัฒนากองทุน

ครูหิน จุฑาทิพย์ชาติกุล ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม (เกษตรอินทรีย์)

ครูสุนทร พรรณรัตน์ ครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม (จิตรกรรม)

ครูสำเร็จ คำโมง ครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม

ครูสวิง บุญเจิม ครูภูมิปัญญาไทยด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ครูสมพงษ์ มาจันทร์ ครูภูมิปัญญาไทยด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

ครูแวว วงคำโสม ครูภูมิปัญญาไทยด้านแพทย์แผนไทย (สมุนไพร)

ครูประมวล พิมพ์เสน ครูภูมิปัญญาไทยด้านภาษาและวรรณกรรม

ครูบำเพ็ญ ณ อุบล ครูภูมิปัญญาไทยด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ครูบัวเรียน วาปีสา ครูภูมิปัญญาไทยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครูธีระ โกมลศรี ครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม (ดนตรีพื้นบ้าน)

ครูทองใส ทับถนน ครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม(ดนตรีพื้นบ้าน-พิณอีสาน)

ครูทองคำ สายสะอาด ครูภูมิปัญญาไทยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครูจันดี หลักคำพัน ครูภูมิปัญญาไทยด้านภาษาและวรรณกรรม

พ่อทัศน์ กระยอม : ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น

"จูหลิง" ประทีปแห่งดอยเหนือ

พ่อประคอง มนต์กระโทก : ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนครราชสีมา
เกี่ยวกับคำถามนี้
รางวัลคำตอบดีที่สุด 99 คะแนน
เปิดดูแล้ว 5173 ครั้ง
มีคนตอบแล้ว 1 คำตอบ
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว