ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
กลับไปที่คำถาม
ประวัติการแก้ไข
2
โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า

   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร
   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน
   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล
   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง
   * โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู
   * โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (rehabilitation)
   * โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ
   * โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
   * โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน เน้นการปลูกป่า การทำแนวกันไฟ
   * โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
   * โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน

   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
   * โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
   * โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่อาว จ.ลำพูน
   * โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
   * โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จ.นครนายก
   * แนวพระราชดำริ "แกล้งดิน"
   * แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำ "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทะลายของดิน
   * แนวพระราชดำริ "ห่มดิน" เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ

   * โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี,จ.สระบุรี
   * โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน
   * โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี
   * โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
   * โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูน
   * โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
   * โครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
   * โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานคร
   * แนวพระราชดำริ "แก้มลิง"
   * "ฝนหลวง"
   * โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีทางธรรมชาติ
   * โครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
   * โครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร
   * โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคาย
   * ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

โครงการทางด้านวิศวกรรม

   * โครงการทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนี
   * โครงการสะพานพระราม 8
   * โครงการด้านการจราจร เกี่ยวกับการขยายถนนคอขวดจุดต่างๆ
   * ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย
   * กังหันชัยพัฒนา
   * ฝายแม้ว หรือการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม

แนวพระราชดำริอื่นๆ

   * แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
   * แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
   * โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
http://www.rdpb.go.th/rdpb/
1
โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า

   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร
   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน
   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล
   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง
   * โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู
   * โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (rehabilitation)
   * โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ
   * โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
   * โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน เน้นการปลูกป่า การทำแนวกันไฟ
   * โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
   * โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร

[แก้] โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน

   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
   * โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
   * โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
   * โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่อาว จ.ลำพูน
   * โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
   * โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จ.นครนายก
   * แนวพระราชดำริ "แกล้งดิน"
   * แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำ "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทะลายของดิน
   * แนวพระราชดำริ "ห่มดิน" เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ

[แก้] โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ

   * โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี,จ.สระบุรี
   * โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน
   * โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี
   * โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
   * โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูน
   * โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
   * โครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
   * โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานคร
   * แนวพระราชดำริ "แก้มลิง"
   * "ฝนหลวง"
   * โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีทางธรรมชาติ
   * โครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
   * โครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร
   * โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคาย
   * ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

[แก้] โครงการทางด้านวิศวกรรม

   * โครงการทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนี
   * โครงการสะพานพระราม 8
   * โครงการด้านการจราจร เกี่ยวกับการขยายถนนคอขวดจุดต่างๆ
   * ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย
   * กังหันชัยพัฒนา
   * ฝายแม้ว หรือการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม

[แก้] แนวพระราชดำริอื่นๆ

   * แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
   * แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
   * โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
http://www.rdpb.go.th/rdpb/
เกี่ยวกับคำถามนี้
รางวัลคำตอบดีที่สุด 5 คะแนน
เปิดดูแล้ว 3057 ครั้ง
มีคนตอบแล้ว 10 คำตอบ
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว