ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256009)
คอมพิวเตอร์ (158395)
การศึกษา (153940)
สังคม (54450)
สุขภาพ (44592)
เกมส์ (41311)
ชอปปิ้ง (19132)
บันเทิง (17227)
สถานที่ (16143)
ไลฟ์สไตล์ (15950)
เครือข่าย (10415)
ธุรกิจ (9553)
การท่องเที่ยว (8742)
กีฬา (7355)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4930)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4384)
ดูทั้งหมด
คำสั่ง แต่งตั้งยศทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน เรื่อง แต่งตั้งยศทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน
ทหาร
คำสั่ง แต่งตั้งยศทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน ถ้าเป็นแค่ กองหนุนประเภทที่1 หรือ ทหารเกณฑ์ ปลดประจำการแล้ว ร้องขอ เรื่อง แต่งตั้งยศทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน เช่น ให้แต่งตั้งยศทหารกองหนุนสังกัดหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก ซึ่งมีวิทยฐานะครบถ้วนตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้ว เป็น สิบตรี ได้หรือไม่ อย่างไรครับ
แสดงผลการสำรวจ ซ่อนผลการสำรวจ
ลงคะแนน
บันทึก #1 1 มิ.ย. 2555 07:06:56
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗
บันทึก #2 1 มิ.ย. 2555 07:07:17
ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑
บันทึก #3 1 มิ.ย. 2555 07:17:24
ทหารที่ปลดจากกองประจำการ โดยรับราชการในกองประจำการจนครบกำหนดตาม พ . ร . บ . รับราชการทหาร พ . ศ . ๒๔๙๗
บันทึก #4 1 มิ.ย. 2555 07:24:55
ขณะที่เป็นทหารเกณฑ์ ไม่แน่ใจว่าได้เลื่อนหรือไม่ ปลดมา ปี2548 ขอเลื่อนยศ หลังปลด อ้างอิงระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ และข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้หรือไม่ (ตอนที่สมัครเป็นทหารเกณฑ์ จบ ม.6 ปัจจุบัน ป.ตรี ครับ)
บันทึก #5 1 มิ.ย. 2555 07:26:43
ปลดมา ได้แต่ ใบประกาศเดียรติคุณ (พลทหารดีเด่น) ....
บันทึก #6 1 มิ.ย. 2555 07:32:43
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร
พ.ศ.๒๕๐๗
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร
พ.ศ.๒๕๐๗”
หมวด ๑
การแต่งตั้งนายทหารประทวน

ข้อ ๖. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าชั้นอุดมศึกษา ให้แต่งตั้งเป็นนายทหารประทวนได้
เมื่อได้รับราชการทหารในกองประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน


ข้อ ๗. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๘ หรือเตรียมอุดมศึกษาปีที่ ๒ หรือมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ ในสายสามัญ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ตามประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๐๓ หรือผู้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าชั้นดังกล่าว หรือผู้สำเร็จ
การศึกษาวิชาชีพจากโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการหรือสำเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในสายอาชีพตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่
๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๓ หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพจากโรงเรียนอาชีพที่รับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่
ชั้นมัธยมปีที่ ๖ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสายสามัญหรือสายอาชีพตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๓ หรือผู้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าชั้นดังกล่าวเข้าศึกษา และสำเร็จการศึกษาที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปีโดยกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะโรงเรียนอาชีพนั้น ๆ แล้ว หากบุคคลเหล่านี้ร้องขอเข้ารับ
ราชการทหารในกองประจำการให้แต่งตั้งเป็นนายทหารประทวนได้เมื่อได้รับราชการทหารใน
กองประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน
บันทึก #7 1 มิ.ย. 2555 07:34:04
ไม่ทราบว่ายังใช้อยู่ใหม ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร
พ.ศ.๒๕๐๗
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร
พ.ศ.๒๕๐๗”
หรือยกเลิกไปแล้วครับ
บันทึก #8 1 มิ.ย. 2555 07:36:14
ทำไมเค้าถึงขอได้กันล่ะครับ
( สาเนา )
คาสั่งกองทัพบก
( เฉพาะ )
ที่ ๕๘๓/๕๕
เรื่อง แต่งตั้งยศทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน
-----------------------
ให้แต่งตั้งยศทหารกองหนุนสังกัดหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก ซึ่งมีวิทยฐานะครบถ้วนตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้ว เป็น สิบตรี ดังต่อไปนี้
สส.
๑.
พลทหาร เอกนรินทร์
ปริวินิจฉัย
๑๕๒๖๐๐๐๓๔๙
หมายเลข ๑ ตั้งแต่ ๕ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป ให้แต่งกายเหล่า ส.
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
๒.
พลทหาร ธงชัย
ชัยชื่อ
๑๕๑๐๕๐๓๓๐๖
หมายเลข ๒ ตั้งแต่ ๓๐ มี.ค. ๕๕ เป็นต้นไป ให้แต่งกายเหล่า ส.
วพบ.
๓.
พลทหาร พิพัฒน์พงษ์
ยุ่นดร
๑๔๕๓๓๐๘๕๑๖
หมายเลข ๓ ตั้งแต่ ๓ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป ให้แต่งกายเหล่า ขส.
ช.พัน.๑ รอ.
๔.
พลทหาร พรรณเชษฐ
โรจน์นวกร
๑๔๔๗๓๐๐๐๖๔
หมายเลข ๔ ตั้งแต่ ๒๙ ก.ค. ๕๔ เป็นต้นไป ให้แต่งกายเหล่า ช.
ร.๑๙ พัน.๑
๕.
พลทหาร สุพรรณ
บุตรดี
๑๔๙๕๔๐๓๐๓๒
หมายเลข ๕ ตั้งแต่ ๒๖ มี.ค. ๕๕ เป็นต้นไป ให้แต่งกายเหล่า ร.
มทบ.๑๒
๖.
พลทหาร อภิชาติ
โภชน์บุญมี
๑๕๐๒๑๐๐๘๔๐
หมายเลข ๖ ตั้งแต่ ๑๕ มี.ค. ๕๕ เป็นต้นไป ให้แต่งกายเหล่า ร.
มทบ.๑๕
๗.
พลทหาร สรวิชญ์
สังข์ศิริ
๑๔๗๓๙๐๐๓๐๖
หมายเลข ๗ ตั้งแต่ ๒๖ มี.ค. ๕๕ เป็นต้นไป ให้แต่งกายเหล่า พธ.
คำตอบ (1)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
0
การดู
5178
ติดตาม
1
x
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว