ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256009)
คอมพิวเตอร์ (158396)
การศึกษา (153940)
สังคม (54450)
สุขภาพ (44592)
เกมส์ (41311)
ชอปปิ้ง (19132)
บันเทิง (17227)
สถานที่ (16143)
ไลฟ์สไตล์ (15950)
เครือข่าย (10415)
ธุรกิจ (9553)
การท่องเที่ยว (8742)
กีฬา (7355)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4930)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4384)
ดูทั้งหมด
23/7/53
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม (รู้ใว้ใช่ว่า....)
จริยธรรม
สังคม
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
  (Moral Development) : Kolberg
  จริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมกำหนดขึ้นมาว่า อยากจะให้สมาชิกของสังคม มีพฤษติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบอยู่ในตัว และลักษณะใดที่สังคมไม่นิยมก็ไม่อยากให้สมาชิกมีอยู่ในตัว
บันทึก #1 23 ก.ค. 2553 11:35:51
จริยธรรมแบ่งได้เป็น ๔ ด้านคือ

  (๑) ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วภายในสังคมของตน แต่ความรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนี้ยังเป็นข้อสรุปว่า คนจะต้องทำตามที่ตนเองรู้เสมอไปเช่นรู้ว่าคอรัปชั่นเป็นสิ่งเลว ก็ไม่แน่ว่าจะไม่คอรัปชั่น

  (๒) ทัศนคติเชิงจริยธรรม คือ ความรู้สึก ของบุคคลที่มีต่อสิ่งถูกสิ่งผิดในสังคมว่า ชอบหรือไม่ชอบ ทัศนคติมีลักษณะจูงใจให้คนทำพฤติกรรมตามทัศนคติค่อนข้างมาก

  (๓) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การใช้เหตุผลที่บุคคลใช้เลือกที่จะทำ หรือไม่เลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กคนจนต้องขโมยเงินมาซื้อยาให้แม่ที่เจ็บป่วยอยู่เด็กจะให้เหตุผลว่าเขาทำอย่างนั้นถูกแล้วเพราะเขาต้องมีความกตัญญู จริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ต้องเป็นรองเพราะเขาเป็นคนจน

  (๔) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็น พฤติกรรม ที่คนแสดงออกมาตามที่สังคมนิยมชื่นชอบ หรืองดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฏเกณฑ์ของสังคม เช่นการให้ทาน นอกจากนั้น ยังหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกในสภาพการณ์ที่ยั่วยุ เช่น ถ้ามีคนมาให้สินบนข้าราชการเขาจะรับหรือไม่
บันทึก #2 23 ก.ค. 2553 11:36:24
เปียเจท์ และ โคลเบิร์ก เชื่อว่าพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์เป็นรากฐานของพัฒนาการทางจริยธรรมหมายความว่า บุคคลจะพัฒนาจริยธรรมได้มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับว่าเขามีความเข้าใจมากน้อยเพียงไร ซึ่งหมายความว่าจริยธรรมของเด็กจะเจริญขึ้นตามความเจริญของสติปัญญา

 โคลเบิร์ก ได้ทำการวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยทำการวิเคราะห์คำตอบของเยาวชนอเมริกันอายุ ๑๐-๑๖ปี และแบ่งประเภทเหตุผลเชิงจริยธรรมใว้ ๖ ประเภทคือ

 ระดับที่ ๑ ขึ้นก่อนกฏเกณฑ์ หมาถึงการตัดสินใจเลือกกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้อื่น นั้นนี้จะแยกเป็น ๒ ระยะคือ

     ๑.๑ มีลักษณะที่จะหลบหลีกมิให้ตนเองถูกลงโทษทางกาย เพราะกลัวความเจ็บปวดที่จะได้รับและยอมทำตามคำสั่งของผู้ใหญ่เพราะเป็นผู้มีอำนาจทางกายเหนือตน

     ๑.๒ มีลักษณะเลือกการกระทำ ในสิ่งที่จะนำความพอใจมาให้ตนเท่านั้น เริ่มรู้จักการแลกเปลี่ยนกันแบบเด็กๆคือเขาทำมา ฉันต้องทำไป เขาให้ฉัน ฉัก็ให้เขาดังนี้เป็นต้น

  ระดับที่ ๒ ระดับตามกฏเกณฑ์ หมายถึงการทำตามกฏเกณฑ์ของกลุ่มย่อยๆของตน หรือทำตามกฏหมายและศาสนา บุคคลที่มีจริยธรรมในระดับ ๒ นี้ยังต้องการการควบคุมจากภายนอก แต่มีความสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และมีความสามารถที่จะแสดงบทบาททางสังคมได้ ขั้นนี้แบ่งเป็น ๒ ขั้นย่อยคือ

      ๒.๑ บุคคลยังไม่เป็นตัวของตัวเองเลยชอบคล้อยตามการชักจูงของผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อน

      ๒.๒ บุคคลที่มีความรู้บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งในสังคมของตน จึงถือว่าตนมีหน้าที่ทำตามกฏเกณฑ์ต่างๆที่สังคมของตนกำหนดหรือคาดหมาย

  ระดับที่ ๓ ระดับเหนือกฏเกณฑ์ หมายถึงการตัดสินข้อขัดแย้งต่างๆด้วยการนำมาคิดตรึกตรองชั่งใจโดยตนเองแล้วตัดสินใจไปตามแต่ว่า จะเห็นความสำคัญของสิ่งใดมากกว่ากัน แบ่งเป็น ๒ ขั้นย่อยเช่นกันคือ

       ๓.๑ มีลักษณะเห็นความสำคัญของคนหมู่มาก ไม่ทำตนให้ขัดต่อสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้อื่น สามารถควบคุมบังคับจิตใจตนเองได้

       ๓.๒ เป็นขั้นสูงสุด มีลักษณะแสดงทั้งการมีความรู้สากลนอกเหนื่อจากกฏเกณฑ์ในสังคมของตน
และมีการยืดหยุ่นทางจริยธรรม เพื่อจุดมุ่งหมายในบั้นปลายอันเป็นอุดมคติที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีหลักประจำใจซึ่งตรงกับหลักในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า " หิริ - โอตตัปปะ "ด้วย
บันทึก #3 23 ก.ค. 2553 11:36:45
ตารางแสดงขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของ โคลเบิร์ก
 
 ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม                                     ระดับของจริยธรรม
ขั้นที่ ๑  หลักการหลบหลีก การลงโทษ  (๒-๗ ปี)           (๑) ระดับก่อนเกณฑ์( ๒-๑๐ ปี )
ขั้นที่ ๒  หลักเกณฑ์การแสวงหารางวัล   ( ๗-๑๐ ปี )  
ขั้นที่ ๓  หลักการทำตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ (๑๐-๑๓ ปี)       (๒) ระดับทางกฏเกณฑ์ (๑๐-๑๖ ปี)
ขั้นที่ ๔ หลักการทำตามหน้าที่ทางสังคม  (๑๓-๑๖ ปี)
ขั้นที่ ๕ หลักการทำตามคำมั่นสัญญา (๑๖ ปีขึ้นไป)  
ขั้นที่ ๖ หลักการยึดอุดมคติสากล ( ผู้ใหญ่ )                  (๓) ระดับเหนือกฏเกณฑ์
บันทึก #4 23 ก.ค. 2553 11:38:29
ขออภัยที่ไม่ใช่คำถาม อาจเป็นสาระประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่งหรือชนในสังคมนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป
คำตอบ (9)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
4
การดู
3826
ติดตาม
0
x
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว