ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256010)
คอมพิวเตอร์ (158397)
การศึกษา (153941)
สังคม (54450)
สุขภาพ (44594)
เกมส์ (41312)
ชอปปิ้ง (19132)
บันเทิง (17227)
สถานที่ (16143)
ไลฟ์สไตล์ (15950)
เครือข่าย (10415)
ธุรกิจ (9553)
การท่องเที่ยว (8742)
กีฬา (7355)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4930)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4384)
ดูทั้งหมด
กร๊ากกกกกกกกกกกก ใฝ่ฝันโว้ยยยยยยย เห็นช่อง ๆ ไม่น่าเกิน 10 ปี จากนี้
การศึกษา
ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กล่าวคือ
      (1) มีสัญชาติไทย
      (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี
      (3) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐ ศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. กำหนด และ
      (4) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
      (ก) รับราชการหรือเคยรับราชการเป็นพนักงานผู้รับผิดชอบสำนวน หรือเลขานุการกรรมการร่างกฎหมายในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่น้อยกว่าสามปี
      (ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองในระดับที่ ก.ศป.กำหนด
      (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตำแหน่งไม่ต่ำ กว่าผู้พิพากษาศาลแพ่งหรือศาลอาญาหรือเทียบเท่า หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง
      (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตำแหน่งอัยการ จังหวัดหรือเทียบเท่า
      (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตำแหน่งไม่ต่ำ กว่าข้าราการพลเรือนระดับ 8 หรือตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ตามที่ ก.ศป. ประกาศกำหนด
      (ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์หรือ รองศาสตราจารย์พิเศษไม่น้อยกว่าสามปี
      (ช) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับ ราชการในหน่วยงานของรัฐนับแต่สำเร็จการศึกษาระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบปี หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหน่วยงานของรัฐนับแต่วันสำเร็จการศึกษาระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่าหกปี
      (ซ) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่าสิบสองปี และมีประสบการณ์ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศกำหนด
     
     
บันทึก #1 4 เม.ย. 2554 23:36:49
นอกจากคุณสมบัติข้างต้นแล้ว ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามในขณะดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
      (1) เป็นข้าราชการอื่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
      (2) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
      (3) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
      (4) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
      (5) เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.ศป.
      (6) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มี ลักษณะงานคล้ายกันในห้างหุ้นส่วนบริษัท
      (7) เป็นทนายความหรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือดำรงตำแหน่ง หรือประกอบการใดๆอันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ ก.ศป. กำหนด
      หากผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นผู้ใดมีลักษณะ ต้องห้ามข้างต้น ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการใดๆอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
     
      ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดข้างต้นแล้ว ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่จำต้องมีคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่มีคุณวุฒิในสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ดี ผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ ก.ศป. เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ดังนี้
      ข้อ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้อง
      (1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ โดยได้รับปริญญาสังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือ ศิลปศาสตร์ ที่เน้นการศึกษาวิชาเกี่ยวกับนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง หรือสังคมวิทยาจากสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง และ
      (2) ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายมหาชนที่ ก.ศป.รับรอง
      ข้อ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้อง
      (1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปและดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งบริหารที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็น ข้าราชการ พ.ศ. 2538 มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และ
      (2) ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายมหาชนที่ ก.ศป. รับรอง
      อนึ่ง ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2544 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ ก.ศป.ดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้นจะได้รับยกเว้น ไม่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครอง หรือหลักสูตรกฎหมายปกครอง หรือหลักสูตรกฎหมายมหาชนที่ ก.ศป. รับรอง และหากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิเกิดขึ้น ก.ศป. เป็น ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว
บันทึก #2 18 เม.ย. 2554 19:26:36
คือถ้าผมเดินตามสเตปและหาคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อถึงเวลามันจะมีโอกาสสอบผู้พิพากษาศาลปกครองชั้นต้นครับ

เอาแค่นี้แหละ ขอให้ได้เป็นกับเขาบ้างแค่นั้นก็พอ
คำตอบ (1)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
1
การดู
1713
ติดตาม
0
x
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว