ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256010)
คอมพิวเตอร์ (158397)
การศึกษา (153941)
สังคม (54450)
สุขภาพ (44594)
เกมส์ (41312)
ชอปปิ้ง (19132)
บันเทิง (17227)
สถานที่ (16143)
ไลฟ์สไตล์ (15950)
เครือข่าย (10415)
ธุรกิจ (9553)
การท่องเที่ยว (8742)
กีฬา (7355)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4930)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4384)
ดูทั้งหมด
โลก โลกนี้ในความหมายทางพุทธปรัชญาหมายถึงอะไร
ปฏิบัติธรรม
ศาสนา
ธรรมะ
บันทึก #1 21 ต.ค. 2553 13:11:48
โลกในความหมายของวัตถุ ของธรรมชาติที่มีอยู่ ได้เริ่มเกิดขึ้น
โลกในความหมายแห่งตัวผู้รับรู้มีความสัมพันธ์กับการมีอยู่ของโลก

พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบปัญหาว่า โลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง โลกมีที่สิ้นสุดหรือไม่มีที่สิ้นสุด โลกเกิดขึ้นเมื่อไร มีผู้สร้างหรือไม่มีผู้สร้าง ตามจูฬมาลุงโกยวาทสูตร  โดยมีเหตุผลว่าแม้จะรู้คำตอบก็มิใช่ทาง นำไปสู่ความหลุดพ้นทุกข์ ทุกข์ที่เป็นปัญหาปัจจุบันที่ทุกคนต้องประสพอยู่  อย่างไรก็ตามพระองค์ได้กล่าวถึงบ้างเมื่อมีเรื่องโลกมาเกี่ยวกับคำถามพระองค์ เช่น
[๗๕] ... ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า โลก โลก ดังนี้ ด้วย
เหตุเพียงเท่าไร จึงเป็นโลก หรือบัญญัติว่าโลก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร
สมิทธิ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณ มีอยู่ ณ ที่ใด
โลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็มีอยู่ ณ ที่นั้น ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ
ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณ มีอยู่ ณ ที่ใด โลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็มี
อยู่ ณ ที่นั้น ฯ
            [๗๖] ดูกรสมิทธิ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วย
จักษุวิญญาณ ไม่มี ณ ที่ใด โลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็ไม่มี ณ ที่นั้น ฯลฯ ใจ
ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณ ไม่มี ณ ที่ใด โลก
หรือการบัญญัติว่าโลกก็ไม่มี ณ ที่นั้น ฯ
(เล่มที่ ๑๘  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค)
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรเหมวตะ
                         เมื่ออายตนะภายในและภายนอก ๖ เกิดขึ้น โลกจึงเกิด
                         ขึ้น โลกย่อมกระทำความเชยชิดในอายตนะภายในและภาย
                         นอก ๖ โลกยึดถืออายตนะภายในและภายนอก ๖ นั่น
                         แหละ เมื่ออายตนะภายในและภายนอก ๖ มี โลกจึง
                         เดือดร้อน ฯ
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=25&A=7473&Z=7512&pagebreak=0

[๑๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท้ อริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมีญาณ
หยั่งรู้ในเรื่องนี้ โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่า เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น
สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมี เมื่อนามรูปมี สฬายตนะจึงมี เมื่อ
สฬายตนะมี ผัสสะจึงมี เมื่อผัสสะมี เวทนาจึงมี เมื่อเวทนามี ตัณหาจึงมี
เมื่อตัณหามี อุปาทานจึงมี เมื่ออุปาทานมี ภพจึงมี เมื่อภพมี ชาติจึงมี เมื่อ
ชาติมี ชราและมรณะจึงมี อริยสาวกนั้นย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่า โลกนี้ย่อมเกิด
ขึ้นอย่างนี้ ฯ
[๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท้ อริยสาวกผู้สดับย่อมมีญาณหยั่งรู้
ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่า เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่ง
นี้จึงดับ เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารจึงไม่มี เมื่อสังขารไม่มี วิญญาณจึงไม่มี เมื่อ
วิญญาณไม่มี นามรูปจึงไม่มี เมื่อนามรูปไม่มี สฬายตนะจึงไม่มี ฯลฯ เมื่อชาติ
ไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มี อริยสาวกนั้นย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่า โลกนี้ย่อมดับ
อย่างนี้ ฯ

( เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖  บรรทัดที่ ๒๐๙๘ - ๒๒๐๑.  หน้าที่  ๘๖ - ๙๐.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=16&A=2098&Z=2201&pagebreak=0)
บันทึก #2 21 ต.ค. 2553 14:06:08
โลกในความหมายอื่น ๆ ตามพระไตรปิฎก เช่น
สังขารโลก  หมายถึงสภาวธรรม ทั้งมีจิตและไม่มีจิต เกิดมีก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้น ให้ตั้งอยู่ ให้แปรปรวนเปลี่ยนแปลง เอมสลายดับไป
สัตว์โลก     หมายถึงสิ่งที่มีจิตทุกชนิด คือ มนุษย์ เดรัจฉาน สัตว์นรก อสุรกาย เทวดาทุกภพทุกภูมิ
อากาสโลก  หมายถึง โลกทางกายภาพ ดาวโลก ดาวเคราะห์

มนุษยโลก  ภพที่เกิด ที่อยู่ของมนุษย์
เทวโลก     สวรรค์ ชั้นกามาวจร 6 ชั้น จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี
พรหมโลก  สวรรค์  ชั้นรูปาวจร 16 ของรูปพรหม  และ ชั้นอรูปาวจร 4  ของอรูปพรหม

กามภพ รูปภพ อรูปภพ หรือ เรียกอีกอย่างว่า
กามโลก     โลกที่ที่เกิดของสัตว์มีจิตที่เนื่องเกี่ยวกับความเพลิดเพลินยินดีในกามคุณ 5  สัตว์ที่ว่านี้ มนุษย์ เปรต อสุรกาย สัตว์นรก เดรัจฉาน และเทวดาในกามาวจรสวรรค์ 6 ชั้น
รูปโลก       โลกที่เกิดของพรหม รูปพรหม 16
อรูปโลก      โลกอันเป็นที่เกิดของอรูปพรหม 4 ประเภท คือ อากาสานัญจายตนะ  วิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญายตนะ
บันทึก #3 21 ต.ค. 2553 14:14:01
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
...เราย่อมบัญญัติโลก เหตุเกิดแห่งโลก ความดับแห่งโลกและปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งโลก ในอัตภาพอันมีประมาณวาหนึ่งมีสัญญาและมีใจนี้เท่านั้น
บันทึก #4 21 ต.ค. 2553 14:23:24
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่า เราบอกปฏิเสธสิ่งทั้งปวง จักบัญญัติสิ่งอื่นแทน วาจาของผู้นั้นคงเป็นของศักดิ์สิทธิ์ดุจเทพเจ้า แต่ครั้นถูกถามเข้า ก็คงไม่อาจปริปากได้ และจะยิ่งอึดอัดใจ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะข้อนั้นไม่ใช่วิสัย"

สิ่งทั้งปวงนั้นหมายถึงอะไร  หมายถึง อายตนะ 12
คือ โลกนี้เกิดจากความสัมพันธ์ของผู้รู้ กับ สิ่งที่ถูกรู้ เท่านั้น อายตนะ 12 นั้นอยู่กับผู้รู้
บันทึก #5 9 พ.ย. 2553 15:27:23
คุณ Tube ครับ
ผมดีใจที่ได้สนทนาธรรมกับ คนมีภูมิรู้ภูมิธรรม มีประสพการณ์ในทางปฏิบัติ
ผมพรรษาน้อย เพิ่งปฏิบัติมาเต็มๆ เพียงห้าปี คงสู้คนบางคน 20ปีไม่ได้

แต่ตอนเด็กๆเป็นนักเรียนประถมเลิกเรียนเดินผ่านป่าช้าเผาศพประจำทุกวัน เห็นศพถูกเผาน้ำมันไหลเยิ้มลุกโชน เหม็นคลุ้งควันไฟ ไม่เข้าใจ
พ่อตายยังเข้าใจว่าพ่อนอนหลับ  พอโตหน่อยเห็นศพลอยน้ำมาขึ้นอืด ไปเขี่ย ๆ หญิงหงายชายคว่ำเหม็นเหมือนหมาเน่า   เหล่านี้ เป็นสัญญาเป็นวัตถุดิบนำมาปฏิบัติธรรม ว่า เราก็คือ ศพนั้นเองในที่สุด

ปฏิบัติธรรม
มนุษย์อยู่ในสังคม มีหมวกสองใบ ใบหนึ่งต้องทำมาหากิน มีความขยันหมั่นเพียร ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว
มีหมวกใบที่สอง ต้องมีธรรมะ เป็นที่พึ่ง ไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่น รู้จักยับยั้งข่มใจ ต่อสิ่งที่ไม่พอใจมากระทบ รู้จักให้อภัยคนอื่น มองเห็นตนให้รู้จิตตนเองฝึกให้จิตสงบ ทำอะไรเร็วได้เร็วอะไรช้าควรช้า แต่ไม่ใช่คนซึมๆเซ่อๆอยู่กับหัวข้อธรรมไม่เอาการไม่เอางานไม่ได้ ที่ชาวบ้านเขาว่าตั้งให้ว่า คนธรรมะธัมโม

มนุษย์เกิดมาก็มีโลกทันที อยู่ในสังคมไหนก็เป็นโลก เพราะทุกสิ่งมีค่า ค่านั้นเกิดจากการเปรียบเทียบ/ความสัมพันธ์ของสองสิ่ง   ความยึดมั่นถือมั่น ความยึดติด เป็นความมืดบอด มองโลกด้านเดียว มองอะไรด้านเดียวแล้วตัดสินลงไปว่าถูกต้องแล้ว  เป็นสิ่งที่ผิด
จึงควรเข้าใจเรื่องโลก นำไปสู่ความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาท
บันทึก #6 5 ธ.ค. 2553 20:31:49
คุณ คะน้าหมูกรอบ ตอบดี โดยยกพระไตรปิฎกมาแสดง
แต่ทำไม จึงมีการซ่อนคำตอบ
ระบบ ไม่ไหวแล้วแบบนี้
คำตอบ (11)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
การโพสต์คำตอบถูกปิดใช้งาน
Google ค้นเว็บ
Google ค้นรูป
เลือกวิดีโอ YouTube
ค้นหา
ป้อน URL
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาเว็บลิงก์
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาภาพ
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อค้นหาวิดีโอ
ช่องค้นหาต้องไม่ว่างเปล่า
วาง URL ในช่องด้านล่าง:
ไม่สามารถโหลดเว็บไซต์ได้
ค้นหาใน YouTube
เพิ่มลิงก์วิดีโอ
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
4
การดู
3764
ติดตาม
0
x
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว